Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse resultaten

Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse resultaten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel vat de omzet voor de drie maanden beëindigd op 31 maart 2017 en 2016 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2017

2016

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen

15.225

4.843

Succesbetalingen

16.564

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

104

3.950

Overige omzet

2.099

1.327

Totale omzet

33.992

10.121

De omzet (€34,0 miljoen ten opzichte van €10,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) was hoger ten gevolge van toegenomen opbrengsten gerelateerd aan succesbetalingen van Abbvie met betrekking tot ons CF programma en van een toename van de erkenning als opbrengst van de upfront betaling van Gilead inzake het filgotinib programma, welke erkend wordt in functie van de opgelopen kosten.

Onderstaande tabel vat de omzeterkenning van de upfront betalingen voor de drie maanden beëindigd op 31 maart 2017 en 2016 samen.

Overeenkomst

Ontvangen upfront

Ontvangen upfront

Datum van ontvangst

Erkende omzet, drie maanden eindigend op 31 maart 2017

Erkende omzet, drie maanden eindigend op 31 maart 2016

Uitstaand saldo van de uitgestelde opbrengsten per 31 maart 2017

 

(in duizenden $)

(in duizenden €)

 

(in duizenden €)

(*)

uitgestelde opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39.

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

300.000

275.558

januari 2016

13.337

4.243

236.600

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

N.A.

39.003(*)

januari 2016

1.888

600

33.488

Totale erkenning van niet terugbetaalbare upfront betalingen

15.225

4.843

270.088

In de eerste drie maanden van 2017 werd €15,2 miljoen uitgestelde opbrengst met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst met Gilead in resultaat genomen, en dit op basis van de opgelopen kosten, volgens de percentage of completion methode. Deze opbrengsterkenning bestond uit €13,3 miljoen gerelateerd aan de upfront licentievergoeding, en €1,9 miljoen met betrekking tot de uitgestelde opbrengst opgenomen als gevolg van de boekhoudkundige verwerking onder IAS39 van de share subscription agreement. Het uitstaande saldo per 31 maart 2017 van de uitgestelde opbrengsten van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead bedroeg €270,1 miljoen waarvan €191,3 miljoen werd opgenomen als lange termijn uitgestelde opbrengst.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat onze overige opbrengsten voor de drie maanden beëindigd op 31 maart 2017 en 2016 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2017

2016

Opbrengsten uit subsidies

293

594

Overige opbrengsten

5.578

4.102

Totaal overige opbrengsten

5.871

4.696

Overige opbrengsten (€5,9 miljoen ten opzichte van €4,7 miljoen vorig jaar) namen lichtjes toe in de eerste drie maanden van 2017, voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling.

Resultaten

We behaalden een netto verlies van €13,6 miljoen in de eerste drie maanden van 2017, ten opzichte van een netto winst van €35,9 miljoen in de eerste drie maanden van 2016. Het resultaat van vorig jaar bestond voornamelijk uit een €57,5 miljoen positieve reële waarde aanpassing van het financieel actief ontstaan als gevolg van de share subscription agreement met Gilead.

We behaalden een bedrijfsverlies van €11,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2017, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €17,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste drie maanden van 2017 bedroegen €44,9 miljoen, vergeleken met €27,8 miljoen in 2016. Deze geplande toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van €11,7 miljoen in kosten van onderaanneming in het kader van onze filgotinib en cystic fibrosis programma’s. Daarbij stegen onze personeelskosten, ten gevolge van een gepland hoger aantal personeelsleden, en ook als gevolg van hogere kosten voor warrants en bonusplannen te wijten aan de stijging van onze aandelenkoers.

Algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €6,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2017, ten opzichte van €4,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2016. Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan hogere kosten voor warrants en bonusplannen als gevolg van de stijging van onze aandelenkoers, alsook aan een geplande beperkte toename van het aantal personeelsleden.

De netto overige financiële kosten in de eerste drie maanden van 2017 bedroegen €2,4 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €4,1 miljoen in 2016, en bestonden voornamelijk uit een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €2,5 miljoen op onze U.S. dollar kaspositie, te wijten aan de fluctuatie van de U.S. dollar wisselkoers in het eerste kwartaal van 2017. De financiële resultaten van 2016 werden sterk beïnvloed door de reële waarde aanpassing van de share subscription agreement.

Segment informatie

 

Segment informatie – drie maanden eindigend op 31 maart 2017

 

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2.

Externe omzet

31.950

2.042

33.992

Interne omzet

1.005

(1.005)

Overige opbrengsten

5.859

12

5.871

Bedrijfsopbrengsten

37.809

3.059

(1.005)

39.863

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(7.745)

(457)

 

(8.202)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(3.023)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(11.225)

Financiële (kosten) / opbrengsten

 

 

 

(2.380)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(13.605)

Belastingen

 

 

 

Netto verlies

 

 

 

(13.605)

 

Segment informatie – drie maanden eindigend op 31 maart 2016

 

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2.

Externe omzet

8.840

1.281

10.121

Interne omzet

1.310

(1.310)

Overige opbrengsten

4.636

60

4.696

Bedrijfsopbrengsten

13.476

2.651

(1.310)

14.817

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(14.624)

(869)

 

(15.493)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(1.902)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(17.395)

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

53.345

Resultaat voor belastingen

 

 

 

35.950

Belastingen

 

 

 

Netto winst

 

 

 

35.950

De manier van verwerking van elke transactie tussen gerapporteerde segmenten is consistent met de waarderingsregels en met de transacties met derden.

Kaspositie

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen €958,6 miljoen op 31 maart 2017.

Een netto afname van €19,9 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten werd gerapporteerd in de eerste drie maanden van 2017, vergeleken met een stijging van €638,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De netto kasstroom gebruikt in bedrijfsactiviteiten bedroeg €22,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2017. Anderzijds werd €5,5 miljoen gegenereerd uit investeringsactiviteiten voornamelijk door het vrijvallen van in pand gegeven geldmiddelen naar geldmiddelen en kasequivalenten voor een bedrag van €6,6 miljoen, en tenslotte ontstond er een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €2,5 miljoen op de geldmiddelen en kasequivalenten.

In pand gegeven geldmiddelen bedroegen €7,7 miljoen einde december 2016, en namen af met €2,5 miljoen tot €5,2 miljoen einde maart 2017. Deze afname werd veroorzaakt door het vrijvallen van het volledig bedrag op de geblokkeerde rekening die de overblijvende €6,6 miljoen bevatte van de opbrengsten van de verkoop van de service divisie in 2014, na finaal akkoord tussen de partijen. Deze afname werd echter grotendeels tenietgedaan door een toename van de in pand gegeven geldmiddelen van €4,0 miljoen naar aanleiding van de ontvangen betalingen ten gevolge van de uitoefening van warrants. Dit bedrag bleef staan op een geblokkeerde bankrekening tot 6 april 2017, de datum van de notariële akte ter formalisering van de kapitaalverhoging.

Op 31 maart 2017 bestonden de in pand gegeven geldmiddelen uit €0,5 miljoen en €0,7 miljoen bankgaranties in verband met een huurwaarborg voor de vestigingen respectievelijk in België en Nederland, en €4,0 miljoen voorschotten op kapitaalverhoging ten gevolge van de uitoefening van warrants.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €953,4 miljoen op einde maart 2017 en bestonden uit geld in kas of bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €661,5 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, maar die opvraagbaar zijn maximum één maand na kennisgeving. Cash bij banken bestaan voornamelijk uit zicht- en spaarrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd. Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €99,9 miljoen; deze belegging beantwoordt zowel aan de korte termijn cash vereiste als aan de beperking van het risico van de tegenpartij.

 

31 maart

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Geld bij banken

191.937

357.630

Termijndeposito's

661.496

515.632

Money market fondsen

99.949

99.977

Contanten in kas

3

2

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

953.385

973.241

Op 31 maart 2017 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $201,6 miljoen in U.S. dollar die niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten of verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/ U.S. dollar wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. We verwachten onze cash in U.S. dollar te gebruiken om onze toekomstige schulden in U.S. dollar te betalen, die hoofdzakelijk zullen voortkomen uit onze wereldwijde samenwerking met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib.

Bovendien vermeldde onze balans per 31 maart 2017 een vordering inzake R&D steunmaatregelen op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche2Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.) voor een bedrag van €37,0 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven van 2017 tot 2021. Onze balans per 31 maart 2017 bevatte ook nog een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €31,9 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven tussen 2017 en 2027.

2 Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.