Geconsolideerde balans

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

31 maart

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

65.738

67.565

Materiële vaste activa

111.294

103.378

Uitgestelde belastingvorderingen

4.440

4.475

Langlopende handelsvorderingen

-

50.000

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

118.199

111.624

Overige langlopende activa

4.466

11.343

Vaste activa

304.136

348.384

 

 

 

Handels- en overige vorderingen

156.242

148.418

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

24.105

24.104

Kortlopende financiële investeringen

2.560.743

3.026.278

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.553.950

2.135.187

Overige vlottende activa

15.882

11.953

Vlottende activa uit voortgezette activiteiten

5.310.922

5.345.941

 

 

 

Activa bestemd voor verkoop

-

23.406

 

 

 

Totaal vlottende activa

5.310.922

5.369.347

 

 

 

Totaal activa

5.615.059

5.717.731

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

291.852

291.312

Uitgiftepremies

2.729.558

2.727.840

Overige reserves

(10.700)

(10.907)

Omrekeningsverschillen

(2.367)

(3.189)

Overgedragen verlies

(306.881)

(334.701)

Totaal eigen vermogen

2.701.462

2.670.355

 

 

 

Pensioenverplichtingen

14.859

14.996

Langlopende leasingschulden

22.176

23.035

Overige langlopende schulden

7.526

8.096

Langlopende over te dragen opbrengsten

2.263.674

2.365.974

Langlopende schulden

2.308.235

2.412.101

 

 

 

Kortlopende leasingschulden

6.475

6.401

Handels- en overige schulden

161.867

172.386

Belastingverplichtingen

1.083

1.248

Kortlopende financiële instrumenten

1.194

3.164

Kortlopende over te dragen opbrengsten

434.743

443.159

Kortlopende schulden uit voortgezette activiteiten

605.362

626.357

 

 

 

Schulden direct gerelateeerd aan activa bestemd voor verkoop

-

8.917

Totaal kortlopende schulden

605.362

635.274

 

 

 

Totaal schulden

2.913.597

3.047.375

Totaal eigen vermogen en schulden

5.615.059

5.717.731

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.