Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2021

2020

Nettowinst/verlies (–) van de periode

9.361

(50.601)

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

(7.980)

22.935

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

792

(747)

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(28.842)

(2.596)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

19.673

52.481

Afname van over te dragen opbrengsten

(113.164)

(91.677)

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(120.161)

(70.205)

 

 

 

Betaalde intresten

(1.482)

(171)

Ontvangen intresten

648

2.745

Betaalde inkomstenbelasting

(214)

(1.243)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(121.209)

(68.874)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(8.488)

(2.866)

Aankoop van immateriële vaste activa

(243)

(10.159)

Aankoop van kortlopende financiële investeringen

(201.188)

(2.187.948)

Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

6

2.596

Verkoop van kortlopende financiële investeringen

677.032

3.130.686

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

28.696

-

Aankoop van financiële activa

-

(2.670)

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

4.045

-

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten

499.859

929.640

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(1.780)

(1.425)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten

2.258

5.355

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

478

3.930

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

379.129

864.695

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

2.143.071

1.861.616

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

379.129

864.695

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

31.750

17.261

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

2.553.950

2.743.573

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

31 maart

(in duizenden €)

2021

2020

Kortlopende financiële investeringen

2.560.743

2.978.805

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.553.950

2.743.573

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

5.114.693

5.722.378

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.