Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans

(niet-geauditeerd)

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

1.150

1.550

Materiële vaste activa

15.032

13.782

Uitgestelde belastingvorderingen

1.756

1.726

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

57.928

49.384

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.098

1.046

Overige langlopende activa

3.162

557

Vaste activa

80.127

68.044

 

 

 

Voorraden

326

325

Handels- en overige vorderingen

8.686

3.931

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

9.441

9.161

Geldmiddelen en kasequivalenten

930.807

340.314

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.859

6.857

Vlottend financieel actief gerelateerd aan de Subscription Agreement

8.371

Overige vlottende activa

6.847

5.512

Vlottende activa

962.967

374.470

Totaal activa

1.043.093

442.514

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

223.462

185.399

Uitgiftepremies

648.830

357.402

Overige reserves

(140)

(18)

Omrekeningsverschillen

(1.283)

(467)

Overgedragen verlies

(162.048)

(177.317)

Totaal eigen vermogen

708.822

364.999

 

 

 

Pensioenverplichtingen

2.876

2.693

Voorzieningen

51

55

Financiële verplichtingen (leasing)

23

63

Overige lange termijn schulden

1.984

2.291

Over te dragen opbrengsten lange termijn

199.512

Lange termijn schulden

204.446

5.103

 

 

 

Financiële verplichtingen (leasing)

53

52

Handels- en overige schulden

27.749

29.482

Belastingverplichtingen

2.108

2.583

Toe te rekenen kosten

742

490

Over te dragen opbrengsten

99.173

39.806

Korte termijn schulden

129.826

72.412

Totaal schulden

334.272

77.515

Totaal eigen vermogen en schulden

1.043.093

442.514