Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse resultaten

Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse resultaten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel vat de omzet voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2016 en 2015 samen:

 

Negen maanden eindigend 30 september

(in duizenden €)

2016

2015

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen

17.562

26.419

Succesbetalingen

17.567

200

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

9.238

1.901

Overige omzet

5.641

3.851

Totaal omzet

50.009

32.371

De omzet (€50,0 miljoen ten opzichte van €32,4 miljoen vorig jaar) was hoger ten gevolge van een toename van succesbetalingen ontvangen van Abbvie met betrekking tot ons CF programma en van de kosten die contractueel mogen worden doorberekend in het kader van samenwerkingsovereenkomsten.

Opbrengsten uit doorberekening van kosten van €9,2 miljoen bestonden in de eerste negen maanden van 2016 hoofdzakelijk uit de terugbetaling van bepaalde kosten van onderzoek en ontwikkeling gerelateerd aan ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd onder Galapagos’ samenwerkingsovereenkomsten inzake CF met AbbVie voor €5,6 miljoen en inzake filgotinib met Gilead voor €3,6 miljoen.

Terugbetaling van kosten als gevolg van samenwerkingsovereenkomsten inzake onderzoek en ontwikkeling worden als opbrengst uit doorberekening van kosten opgenomen wanneer de kosten gemaakt worden. De overeenkomstige O&O kosten werden als kosten van onderzoek en ontwikkeling in de geconsolideerde resultatenrekening opgenomen.

Onderstaande tabel vat de erkenning van de upfront betalingen voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2016 en 2015 samen.

Overeenkomst

Ontvangen upfront

Ontvangen upfront

Datum van ontvangst

Erkende omzet, voor de negen maanden eindigend 30 september 2016

Erkende omzet, voor de negen maanden eindigend 30 september 2015

Uitstaand saldo van de uitgestelde opbrengsten per 30 september 2016

 

(in duizenden $)

(in duizenden €)

 

(in duizenden €)

(*)

uitgestelde opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39

AbbVie samenwerkings­overeenkomst voor CF

45.000

34.001

september 2013

 

11.401

 

AbbVie samenwerkings­overeenkomst voor RA en CD (filgotinib)

150.000

111.582

februari 2012

 

12.045

 

Eerste amendement aan AbbVie samenwerkings­overeenkomst voor RA en CD (filgotinib)

20.000

15.619

maart 2013

 

2.973

 

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

300.000

275.558

januari 2016

14.500

 

261.058

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

N.A.

39.003(*)

januari 2016

2.052

 

36.950

ThromboGenics licentie-overeenkomst voor integrin antagonists

N.A.

1.000

april 2016

1.000

 

 

Sirion Biotech licentie-overeenkomst voor RNA interferentie (RNAi) technologieën

N.A.

10

juni 2016

10

 

 

Totale erkenning van niet terugbetaalbare upfront betalingen

17.562

26.419

298.008

Erkende opbrengsten uit niet-terugvorderbare upfront betalingen in 2015 hebben betrekking op de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie inzake CF getekend in september 2013 en de overeenkomst met AbbVie getekend in februari 2012 met betrekking tot ons filgotinib programma (inclusief het addendum getekend in maart 2013). Deze upfront betalingen waren volledig in het resultaat opgenomen per einde augustus 2015.

In september 2015 besloot AbbVie haar optie niet uit te oefenen, wat leidde tot de beëindiging van ons samenwerkingsakkoord inzake filgotinib en bijgevolg ook van de periode van onze betrokkenheid. Er zijn voor ons geen uitstaande verplichtingen inzake deze beëindigde samenwerking met betrekking tot ons filgotinib programma.

Op 16 december 2015 zijn we een wereldwijde samenwerking aangegaan met Gilead voor de ontwikkeling en commercialisatie van de selectieve JAK1-remmer filgotinib voor ontstekingsziektes. Op 19 januari 2016 hebben we de closing afgerond van de wereldwijde samenwerking met Gilead, waarbij Gilead $425 miljoen (€392 miljoen) geïnvesteerd heeft in Galapagos NV door in te schrijven op nieuwe aandelen tegen een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie. Als gevolg hiervan werd Gilead eigenaar van 6.760.701 gewone aandelen van Galapagos NV, wat 14,75% vertegenwoordigde van het aantal toen uitstaande aandelen van Galapagos NV. We hebben tevens een licentievergoeding van $300 miljoen ontvangen en bovendien kunnen we tot $755 miljoen aan ontwikkeling en regulatory succesbetalingen en tot $600 miljoen aan verkoop gerelateerde succesbetalingen ontvangen, plus royalty’s op omzet, trapsgewijs oplopend vanaf 20%, en een winstdeling in de co-promotie landen. Verder worden de ontwikkelingskosten van het product onder licentie 20-80 verdeeld, Galapagos zal m.a.w. 20% van alle ontwikkelingskosten dragen. Aangezien we geen statutaire belastbare basis verwachten in de nabije toekomst, hebben we geen bijkomende uitgestelde belastingvordering opgenomen naar aanleiding van het ondertekenen van dit nieuw samenwerkingsakkoord.

De globale samenwerking met Gilead voorziet in onze continue betrokkenheid daar we bepaalde R&D activiteiten in de ontwikkelingsfase van het filgotinib programma zullen uitvoeren. Daarom meent het management dat de upfront betaling van $300 miljoen of €276 miljoen ontvangen van Gilead in januari 2016 erkend moet worden op basis van de kosten opgelopen voor dit project, volgens de percentage of completion methode. In de eerste negen maanden van 2016 werd €14,5 miljoen van deze upfront betaling in omzet opgenomen.

Als gevolg van deze overeenkomst met Gilead erkenden wij een uitgestelde opbrengst en een overeenkomstig vlottend afgeleid financieel actief van €39 miljoen bij ondertekening van de Subscription Agreement met Gilead, zoals vereist door IAS 39. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting verder in dit verslag. De uitgestelde opbrengst zal erkend worden op basis van de kosten opgelopen voor het project volgens de percentage of completion methode, samen met de upfront betaling. In de eerste negen maanden van 2016 werd €2,1 miljoen in omzet opgenomen.

In 2016 tekende Galapagos een licentieovereenkomst met Thrombogenics voor een integrin antagonist (voorheen bekend als GLPG0187), waarvoor een upfront betaling van €1 miljoen werd gefactureerd en volledig in resultaat werd genomen, daar Galapagos geen verdere betrokkenheid of verplichting heeft in dit contract.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat de overige opbrengsten voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2016 en 2015 samen:

 

Negen maanden eindigend 30 september

(in duizenden €)

2016

2015

Opbrengsten uit subsidies

1.451

2.430

Overige opbrengsten

13.581

12.418

Totaal overige opbrengsten

15.031

14.848

Overige opbrengsten (€15,0 miljoen ten opzichte van €14,8 miljoen vorig jaar) waren stabiel in de eerste negen maanden van 2016.

Resultaten

We behaalden een netto winst van €8,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2016, ten opzichte van een netto verlies van €61,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2015.

We behaalden een bedrijfsverlies van €48,5 miljoen voor de eerste negen maanden van 2016, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €63,3 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar.

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2016 bedroegen €96,7 miljoen, vergeleken met €96,9 miljoen in 2015.

Algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €16,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2016, ten opzichte van €13,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2015. Deze toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan hogere kosten voor warrantplannen als gevolg van de stijging van onze aandelenkoers gedurende het vorige jaar alsook aan een beperkte toename van het aantal personeelsleden, en hogere andere bedrijfskosten.

De financiële resultaten werden hoofdzakelijk beïnvloed door de reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement, zoals hieronder beschreven. De netto overige financiële kosten in de eerste negen maanden van 2016 bedroegen €0,9 miljoen in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €0,4 miljoen in 2015; deze toename was voornamelijk te wijten aan een wisselkoersverlies van €2,4 miljoen op onze USD kaspositie te wijten aan de fluctuatie van de USD wisselkoers tijdens de eerste negen maanden van 2016.

Tenslotte verwees de belastingkost in de eerste negen maanden van 2016 naar inkomstenbelastingen in Frankrijk. De €1,4 miljoen belastingopbrengsten in de eerste negen maanden van 2015 weerspiegelden voornamelijk de boeking van een bijkomende uitgestelde belastingvordering van €1,5 miljoen bij een Franse dochteronderneming. De balans per 30 september 2015 en 2016 toonde een bedrag van €1,7 miljoen uitgestelde belastingvorderingen opgezet voor twee dochterondernemingen.

Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement

Op 16 december 2015 tekenden Gilead en Galapagos een globaal samenwerkingsakkoord over de ontwikkeling en commercialisering van filgotinib. In het kader van deze overeenkomst verbond Gilead zich tot een upfront betaling van  $725 miljoen, bestaande uit een licentievergoeding van $300 miljoen en een investering in het kapitaal van Galapagos NV voor $425 miljoen, door intekening op nieuwe aandelen aan een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie. Deze overeenkomst werd effectief voltooid en trad in werking op 19 januari 2016; de volledige betaling werd uitgevoerd.

Als gevolg van deze overeenkomst erkenden wij in december 2015 een vlottend afgeleid financieel actief en een overeenkomstige uitgestelde opbrengst van €39 miljoen bij ondertekening van de Subscription Agreement met Gilead, zoals vereist door IAS 39. Dit financieel actief toonde aanvankelijk de uitgiftepremie die Gilead ging betalen, bovenop de slotkoers van het Galapagos aandeel op de dag van de ondertekening van de Subscription Agreement. Volgens IAS 39 moet de reële waarde van het financieel actief herberekend worden zowel op jaareinde als bij de inwerkingtreding van de Subscription Agreement op 19 januari 2016, op de vervaldag van het financieel actief. Wijzigingen in de reële waarde van het financieel actief worden in de resultatenrekening opgenomen.

De afname van de reële waarde van het financieel actief, als gevolg van aan de stijging van de koers van het Galapagos aandeel in de periode tussen het ondertekenen van de Subscription Agreement en 31 december 2015, resulteerde in 2015 in een negatief financieel resultaat van €30,6 miljoen, zonder effect op de kaspositie.

Vervolgens leidde de toename van de reële waarde van het financieel actief, te wijten aan de daling van de koers van het Galapagos aandeel in de periode tussen 1 en 19 januari 2016, tot een financieel positief resultaat in het eerste kwartaal van 2016 van €57,5 miljoen, wederom zonder effect op de kaspositie.

De waarde van het financieel actief bedroeg op de vervaldag van 19 januari 2016 €65,9 miljoen, en toonde de uitgiftepremie die Gilead betaalde bovenop de slotkoers van het Galapagos aandeel op de dag van de kapitaalverhoging. Dit bedrag bestond uit (1) de aanvankelijke berekening op de dag van de ondertekening van de Subscription Agreement voor een bedrag van €39 miljoen, geboekt als uitgestelde opbrengst, en (2) de daaropvolgende herberekeningen van het financieel actief, voorgesteld als financieel resultaat onder IAS 39: €30,6 miljoen negatieve reële waarde aanpassing in het jaar 2015 en €57,5 miljoen positieve reële waarde aanpassing in het eerste kwartaal van 2016, voor een totale positieve reële waarde aanpassing van €26,8 miljoen. Dit financieel actief verviel op de datum van inwerkingtreding van de Subscription Agreement.

Segment informatie

Sinds het laatste kwartaal van 2015 werd de IFRS 8 drempel van 10% van de opbrengsten, extern en intersegment, van alle segmenten overschreden door de externe en interne opbrengsten gerapporteerd door onze ‘fee-for-service’ activiteit Fidelta in Kroatië. Als gevolg daarvan zijn er twee segmenten: R&D en fee-for-service activiteiten.

 

Segment informatie – negen maanden eindigend 30 september 2016

 

(in duizenden €)

R&D

Fee-For-Services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2

Externe omzet

44.525

5.484

50.009

Interne omzet

3.901

(3.901)

Overige opbrengsten

14.898

133

15.031

Bedrijfsopbrengsten

59.423

9.518

(3.901)

65.040

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(40.546)

(736)

 

(41.281)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(7.201)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(48.482)

Financiële (kosten) / opbrengsten

 

 

 

56.621

Resultaat voor belastingen

 

 

 

8.138

Belastingen

 

 

 

(71)

Netto winst / verlies (–)

 

 

 

8.067

 

Segment informatie – negen maanden eindigend 30 september 2015

 

(in duizenden €)

R&D

Fee-For-Services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan voor €2,716 duizend uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2 en voor €370 duizend uit positieve consolidatiecorrecties op afschrijvingen gerapporteerd door de Fee-For-Service activiteit , als gevolg van de toewijzing van de aankoopprijs bij overname van Fidelta in 2010

Externe omzet

28.580

3.791

32.371

Interne omzet

3.872

(3.872)

Overige opbrengsten

14.654

194

14.848

Bedrijfsopbrengsten

43.234

7.857

(3.872)

47.219

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(58.894)

(2.014)

 

(60.908)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(2.346)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(63.254)

Financiële (kosten) / opbrengsten

 

 

 

438

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(62.816)

Belastingen

 

 

 

1.411

Netto winst / verlies (–)

 

 

 

(61.406)

De manier van verwerking van elke transactie tussen gerapporteerde segmenten is consistent met de waarderingsregels en met de transacties met derden.

Kaspositie

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen €938,8 miljoen op 30 september 2016.

Een netto toename van €590,5 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2016, vergeleken met een stijging van €178,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten genereerden €395,2 miljoen, voornamelijk via een onderschrijving op aandelen door Gilead. Bovendien realiseerden we een netto inkomende kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van €204,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2016 als gevolg van een licentievergoeding van $300 miljoen (€275,6 miljoen) ontvangen van Gilead en, per verschil, van een operationele cash burn van €71,3 miljoen. Tenslotte werd €6,7 miljoen gebruikt voor investeringsactiviteiten en ontstond er een wisselkoersverlies van €2,4 miljoen op de geldmiddelen en kasequivalenten.

In pand gegeven geldmiddelen bedroegen €7,9 miljoen einde december 2015, en bleven stabiel op einde september 2016.

De in pand gegeven geldmiddelen op 30 september 2016 bestonden uit (1) €0,4 miljoen en €0,7 miljoen bankgaranties in verband met een huurwaarborg voor de vestigingen respectievelijk in België en Nederland, en (2) €6,9 miljoen op een geblokkeerde rekening die een deel van de opbrengst van de verkoop van de service divisie in 2014 bevat. De vrijgave van deze geblokkeerde rekening zal mogelijk worden na een uiteindelijke overeenkomst tussen de partijen over het risico met betrekking tot één uitstaande claim. Een bedrag van €0,3 miljoen werd geprovisioneerd in maart 2015 op basis van een voorlopige inschatting van het risico.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €930,8 miljoen op einde september 2016 en bestaan uit geld in kas of bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €387,5 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, maar die opvraagbaar zijn maximum 1 maand na kennisgeving. Cash bij banken bestaan voornamelijk uit zicht- en spaarrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd. Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €100,0 miljoen; deze belegging beantwoordt zowel aan de korte termijn cash vereiste als aan de beperking van het risico van de tegenpartij.

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Geld bij banken

443.307

240.292

Termijndeposito's

387.520

100.000

Money market fondsen

99.979

Contanten in kas

2

22

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

930.807

340.314

Op 30 september 2016 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $124 miljoen in USD die ongerealiseerde wisselkoerswinsten of verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. We verwachten onze cash in USD te gebruiken om onze toekomstige schulden in USD te betalen, die hoofdzakelijk zullen voortkomen uit onze wereldwijde samenwerking met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib.

Bovendien vermeldt onze balans per 30 september 2016 nog een onvoorwaardelijke vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche2Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.) voor een bedrag van €39,0 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven van 2016 tot 2020. Onze balans per 30 september 2016 vermeldt ook nog een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €28,3 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven tussen 2017 en 2026.

Kapitaalverhoging

Op 19 januari 2016 onderschreef Gilead het kapitaal van Galapagos NV voor $425 miljoen, door intekening op 6.760.701 nieuwe gewone aandelen aan een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie.

Galapagos ontving €392,1 miljoen aan bruto opbrengsten, verminderd met €0,26 miljoen aan kosten, waarvan alles betaald is per 30 september 2016. De totale netto cash opbrengst van de onderschrijving van de aandelen door Gilead bedraagt €391,9 miljoen.

Het vlottend financieel actief ter waarde van €65,9 miljoen in verband met de Subscription Agreement bestaande uit de uitgiftepremie die Gilead betaalde bovenop de slotkoers van het Galapagos aandeel op 19 januari 2016, werd afgeboekt tegenover uitgiftepremies.

Op 1 april 2016 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,70 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €1.409,3 duizend en de uitgifte van 131.695 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €36,64.

Op 19 mei 2016 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,49 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €1.476,4 duizend en de uitgifte van 140.770 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €45,41.

Op 19 september 2016 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,00 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €603,3 duizend en de uitgifte van 60.320 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €58,62.

Op 30 september 2016 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 46.169.828 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

(in duizenden €, uitgezonderd aantal aandelen)

Aantal aandelen

Aandelenkapitaal

Uitgiftepremies

Aandelenkapitaal en uitgiftepremies

Op 1 januari 2016

39.076.342

185.399

357.402

542.801

 

 

 

 

 

19 januari 2016: intekening op aandelen door Gilead

 

 

 

 

Gewone aandelen (volledig betaald)

6.760.701

36.575

355.546

392.121

Afboeking van financieel actief mbt de Subscription Agreement

 

 

(65.850)

(65.850)

Kosten mbt de kapitaalverhoging (volledig betaald)

 

(269)

 

(269)

Totale kapitaalverhoging door Gilead

6.760.701

36.306

289.696

326.002

 

 

 

 

 

1 april 2016: uitoefening van warranten

131.695

668

741

1.409

 

 

 

 

 

19 mei 2016: uitoefening van warranten

140.770

762

715

1.476

 

 

 

 

 

19 september 2016: uitoefening van warranten

60.320

326

277

603

 

 

 

 

 

Op 30 september 2016

46.169.828

223.462

648.830

872.292

Per 30 september 2016 waren er 3.552.657 warrants uitstaand, waarvan er 755.954 uitoefenbaar waren. Gedurende het derde kwartaal van 2016 werden 634.250 warrants toegekend, vervielen 2.500 warrants en werden 60.320 warrants uitgeoefend. Alle warrants die werden aangeboden aan de leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité gedurende het derde kwartaal van 2016 (zijnde een totaal van 327.500 warrants), waren aanvaard per 30 september 2016.

2Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.