Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

Negen maanden eindigend 30 september

(in duizenden €)

2016

2015

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

340.314

187.712

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

8.067

(61.406)

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

Belastingkosten / opbrengsten (–)

71

(1.411)

Overige netto financiële kosten / opbrengsten (–)

858

(438)

Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement

(57.479)

Afschrijving van materiële vaste activa

2.428

1.708

Afschrijving van immateriële vaste activa

649

811

Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta

(192)

(257)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

7.201

2.716

Afname van voorzieningen

(5)

(80)

Toename van pensioenverplichtingen

183

220

Meerwaarde op verkoop van vaste activa

(14)

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

(38.232)

(58.137)

 

 

 

Toename van voorraden

(1)

(63)

Toename van vorderingen

(14.727)

(9.468)

Toename / afname (–) van schulden

(1.841)

2.317

Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten

258.878

(25.747)

 

 

 

Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

204.077

(91.097)

 

 

 

Betaalde intresten

(37)

(38)

Ontvangen intresten

726

870

Betaalde belastingen

(477)

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

204.289

(90.265)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(3.627)

(4.231)

Aankoop van immateriële vaste activa

(250)

(312)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

23

49

Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven

(54)

2.259

Aankoop van aandelen beschikbaar voor verkoop

(2.750)

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten

(6.657)

(2.235)

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(41)

(34)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten

391.785

259.859

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warranten

3.489

11.411

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

395.233

271.236

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(2.371)

96

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

590.493

178.832

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

930.807

366.545