Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2020

2019

Nettowinst/nettoverlies (–) van de periode

(247.548)

265.329

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

159.802

151.366

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

1.668

(23.432)

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(2.551)

(3)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(77.466)

41.127

Afname (–)/toename van over te dragen opbrengsten

(224.308)

2.890.286

 

 

 

Kasstromen gebruikt (–)/gegenereerd bij bedrijfsactiviteiten

(390.401)

3.324.674

 

 

 

Betaalde intresten

(6.591)

(901)

Ontvangen intresten

8.125

5.129

Betaalde inkomstenbelastingen

(1.302)

(145)

 

 

Netto kasstromen gebruikt (–)/gegenereerd bij bedrijfsactiviteiten

(390.169)

3.328.758

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(25.252)

(17.322)

Aankoop van immateriële vaste activa

(20.208)

(5.465)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

4

1

Aankoop van korte termijn financiële investeringen

(4.272.252)

Ontvangen intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

3.483

Verkoop van korte termijn financiële investeringen

4.942.000

Aankoop van financiële activa

(2.681)

(177)

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

6.626

82

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd/gebruikt (–) bij investeringsactiviteiten

631.720

(22.881)

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(5.073)

(3.834)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto

 

960.087

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten

25.672

14.480

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

20.599

970.733

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

262.149

4.276.610

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode

1.861.616

1.290.796

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

262.149

4.276.610

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(35.968)

32.380

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

2.087.797

5.599.787

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

30 september

(in duizenden €)

2020

2019

Korte termijn financiële investeringen

3.220.805

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.087.797

5.599.787

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

5.308.602

5.599.787

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.