Toelichting bij de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten

Toelichtingen
CSR rapport

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel vat de omzet voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2020 en 2019 samen:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

Gespreid
in de tijd

Op bepaald moment

2020

2019

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

273.409

709.819

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor ziritaxestat

 

 

666.968

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib(1)

 

102.728

17.561

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor drug discovery platform

 

170.681

23.922

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

 

1.368

Succesbetalingen

 

 

43.191

(7.932)

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib(1)

 

43.191

(31.722)

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

 

23.790

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

 

 

5.256

16.437

Novartis samenwerkingsovereenkomst voor MOR106

 

5.289

15.837

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

(33)

600

Overige omzet

 

 

11.734

7.395

Omzet fee-for-services

 

11.666

7.329

Overige omzet

 

 

68

66

Totale omzet

 

 

333.589

725.719

(1)

Als gevolg van de contractswijziging bevat de omzet erkend voor filgotinib in de negen maanden eindigend op 30 september 2019 een negatief catch-up effect als resultaat van de afname van de percentage of completion toegepast op eerder ontvangen upfront- en succesbetalingen voor dat programma.

De omzet (€333,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2020 ten opzichte van €725,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2019) was lager ten gevolge van de volledige erkenning in opbrengst in de eerste negen maanden van 2019 van de upfront betaling van €667,0 miljoen ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat. Onze omzet in de eerste negen maanden van 2020 met betrekking tot de Gilead overeenkomst was gerelateerd aan (i) de toegangsrechten tot en de optierechten op ons drug discovery platform, en aan (ii) de upfront vergoeding ontvangen voor ons hoger aandeel in de kosten voor filgotinib evenals de succesbetalingen, toegenomen door de verdere erkenning in opbrengst over tijd.

Naar aanleiding van de goedkeuring van filgotinib, door zowel de Japanse en de Europese autoriteiten op 25 september 2020, hebben we recht op een succesbetaling van $105,0 miljoen (€90,2 miljoen) van Gilead, die over tijd als opbrengst erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

De rollforward van het uitstaand saldo van de korte en lange termijn over te dragen opbrengsten tussen 1 januari 2020 en 30 september 2020 kan als volgt opgesplitst worden:

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor filgotinib

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor drug discovery platform(1)

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten in ons fee-for-service segment

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan subsidies

Overige

Op 1 januari 2020

3.000.646

780.261

2.220.013

362

10

 

 

 

 

 

 

 

Significante financieringscomponent(2)

12.849

12.849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen succesbetalingen

90.192

90.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betalingen

(273.409)

(102.728)

(170.681)

 

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetalingen

(43.191)

(43.191)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

2.097

 

 

(324)

2.431

(10)

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 september 2020

2.789.183

737.383

2.049.332

38

2.431

(1)

Het uitstaande bedrag per 1 januari 2020 en per 30 september 2020 bevatten de verplichting tot uitgifte van bijkomende warrant B en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform.

(2)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten (€35,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, vergeleken met €26,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2019) stegen met €8,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere tegemoetkomingen van de overheid voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Resultaten

We behaalden een nettoverlies van €247,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, ten opzichte van een nettowinst van €265,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2019.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €163,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, in vergelijking met een bedrijfswinst van €393,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2019.

De nettowinst en bedrijfswinst in de eerste negen maanden van 2019 waren voornamelijk het gevolg van de volledige erkenning in opbrengst van de upfront betaling van €667,0 miljoen ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2020 bedroegen €398,1 miljoen, vergeleken met €298,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2019. Deze geplande toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van €52,3 miljoen in kosten voor uitbestede contracten voornamelijk in het kader van ons filgotinib-programma, ons Toledo-programma en andere klinische programma’s. Tevens stegen onze personeelskosten met €34,4 miljoen ten gevolge van een gepland hoger aantal personeelsleden en gestegen kosten van de inschrijvingsrechtenplannen.

De toename van filgotinib kosten in de eerste negen maanden van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019 was hoofdzakelijk het gevolg van ons hoger aandeel in de kosten van 20/80 naar 50/50 voor de wereldwijde ontwikkelingsactiviteiten, en dit vanaf de closing van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead op 23 augustus 2019. Vanaf deze datum werden ook de kosten voor de ontwikkeling van ziritaxestat gelijk verdeeld met Gilead, terwijl deze kosten voorheen volledig door ons gedragen werden. Dit is de belangrijkste reden voor de afname van de kosten voor dit programma.

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de negen maanden eindigend op 30 september 2020 en 2019 samen, per programma:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2020

2019

Filgotinib programma

(96.992)

(58.840)

Ziritaxestat programma

(39.676)

(58.552)

OA programma met GLPG1972

(17.973)

(15.144)

Toledo programma

(61.156)

(31.254)

AtD programma met MOR106

(8.616)

(19.771)

CF programma

(73)

(3.028)

Overige programma’s

(173.649)

(111.658)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(398.135)

(298.247)

Onze algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €133,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, ten opzichte van €61,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2019. Deze toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan hogere personeelskosten met €33,8 miljoen als gevolg van een geplande toename van het aantal personeelsleden en de hogere kosten van de inschrijvingsrechtenplannen. De resterende €38,6 miljoen van de toename was hoofdzakelijk te wijten aan de toegenomen kosten voor de voorbereiding van de commerciële lancering van filgotinib in Europa.

In de eerste negen maanden van 2020 rapporteerden we een negatieve niet-kas reële waardeaanpassing door de herwaardering van de initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €8,1 miljoen, te wijten aan de toegenomen impliciete volatiliteit van de koers van het Galapagos aandeel, en ook aan de evolutie ervan tussen 31 december 2019 en 30 september 2020. We verwijzen naar ons derde kwartaalverslag 2019 voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de €142,3 miljoen negatieve niet-kas reële waardeaanpassing van een afgeleid financieel instrument ontstaan uit de share subscription agreement met Gilead in de eerste negen maanden van 2019.

De netto overige financiële kosten in de eerste negen maanden van 2020 bedroegen €75,2 miljoen en bestonden voornamelijk uit €51,2 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen in U.S. dollar en €13,3 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van de korte termijn financiële investeringen. De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de lange termijn over te dragen opbrengsten van €12,8 miljoen, verminderd met intrestopbrengsten. De netto overige financiële kosten in de eerste negen maanden van 2019 bedroegen €2,0 miljoen en bestonden voornamelijk uit een gerealiseerd wisselkoersverlies van €34,9 miljoen op de USD upfront betaling van Gilead, deels gecompenseerd door een niet-gerealiseerde wisselkoerswinst van €32,4 miljoen op onze USD kaspositie.

Segment informatie

We hebben twee rapporteerbare segmenten: R&D en onze fee-for-service activiteit Fidelta, gevestigd in Kroatië.

 

Segment informatie voor de negen maanden eindigend op 30 september 2020

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

Externe omzet

321.923

11.666

 

333.589

Interne omzet

 

5.564

(5.564)

Overige opbrengsten

35.003

 

 

35.003

Bedrijfsopbrengsten

356.927

17.230

(5.564)

368.592

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat(1)

(167.553)

4.399

 

(163.154)

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

(83.297)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(246.452)

Belastingen

 

 

 

(1.096)

Nettoverlies

 

 

 

(247.548)

(1)

Kosten voor inschrijvingsrechtenplannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen worden gerapporteerd als onderdeel van de
segment bedrijfsresultaten sinds 2020.

 

Segment informatie voor de negen maanden eindigend op 30 september 2019

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

Externe omzet

718.390

7.329

 

725.719

Interne omzet

 

5.548

(5.548)

Overige opbrengsten

26.737

7

 

26.744

Bedrijfsopbrengsten

745.127

12.884

(5.548)

752.463

 

 

 

 

 

Segment resultaat

419.963

1.186

 

421.149

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(28.128)

Bedrijfswinst

 

 

 

393.021

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

(144.391)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

248.630

Belastingen

 

 

 

16.699

Nettowinst

 

 

 

265.329

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor inschrijvingsrechten plannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen.

De manier van verwerking van elke transactie tussen gerapporteerde segmenten is consistent met de waarderingsregels en met de transacties met derden.

Kaspositie

Geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen bedroegen €5.308,6 miljoen op 30 september 2020 (€5.780,8 miljoen op 31 december 2019).

Een netto-afname van €472,2 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2020, vergeleken met een netto-toename van €4.309,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2019. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €433,3 miljoen, (ii) gecompenseerd door de opbrengst van €25,7 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste negen maanden van 2020, en (iii) €13,3 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen en €51,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is een financiële maatstaf die niet in overeenstemming met IFRS berekend wordt. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gedefinieerd als de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

i. de netto opbrengsten uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,

ii. de netto opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de korte termijn financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve prestatie-indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel toont een reconciliatie van de operationele cash burn (-)/operationele inkomende kasstroom:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2020

2019

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief effect van wisselkoersverschillen)

262.149

4.276.610

Minus :

 

 

Netto opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(25.672)

(974.567)

Nettoverkoop van korte termijn financiële investeringen

(669.747)

Totaal operationele cash burn (–)/operationele inkomende kasstroom

(433.270)

3.302.041

Geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen bestonden uit geld bij banken, korte termijn bankdeposito’s, schatkistcertificaten en money market fondsen. De korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen kunnen onmiddellijk worden omgezet in contanten, en zijn onderhevig aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €778,6 miljoen aan termijndeposito’s die opvraagbaar zijn maximum 3 maand na kennisgeving. Cash bij banken bestond voornamelijk uit zicht- en spaarrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd.

Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €1.615,5 miljoen en wordt gerapporteerd onder korte termijn financiële investeringen op 30 september 2020 daar we ze niet gebruiken om te voldoen aan onze korte termijn kasbehoeften. Sinds 2020 bevatten de korte termijn financiële investeringen ook schatkistcertificaten, voor een bedrag van €1.605,3 miljoen op 30 september 2020.

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Geld bij banken

1.309.232

907.939

Termijndeposito’s

778.564

953.677

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

2.087.796

1.861.616

Op 30 september 2020 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen $1.428,1 miljoen in USD ($1.507,4 miljoen op 31 december 2019) die wisselkoerswinsten of verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. Het wisselkoerseffect in geval van een 10% wijziging van de EUR/USD wisselkoers is €122,0 miljoen.

Tenslotte vermeldde onze balans per 30 september 2020 nog een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche) te ontvangen in vier jaarlijkse schijven, en ook nog een vordering op de Belgische overheid inzake R&D-steunmaatregelen, voor een totaal bedrag van €122,9 miljoen.

Kapitaalverhoging

Op 30 september 2020 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 65.340.842 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen tijdens de eerste negen maanden van 2020.

(in duizenden €, 
uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs inschrij­vingsrechten (in €/ in­schrijvings­recht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/ aandeel)

Op 1 januari 2020

64.666.802

287.282

2.703.583

2.990.865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 maart 2020 : uitoefening van inschrijvingsrechten

152.220

824

4.531

5.355

35,18

141,40

 

 

 

 

 

 

 

28 mei 2020 : uitoefening van inschrijvingsrechten

435.540

2.356

15.558

17.914

41,13

186,60

 

 

 

 

 

 

 

18 september 2020 : uitoefening van inschrijvingsrechten

86.280

467

1.936

2.403

27,85

117,70

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 september 2020

65.340.842

290.929

2.725.608

3.016.537

 

 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2020

2019

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Afschrijvingen en waardevermindering

13.237

8.837

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

59.673

28.128

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

264

255

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

51.361

(32.272)

Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten

12.849

2.090

Reële waardeaanpassing van de share subscription agreement

142.349

Reële waardeaanpassing van warrants

8.085

Netto wijziging in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen

13.277

Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

669

1.979

Andere niet-kas kosten

387

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

159.802

151.366

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

6.876

697

Intrestopbrengsten

(6.304)

(7.430)

Belastingkosten

1.096

(16.699)

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

1.668

(23.432)

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

 

 

Meerwaarde (–)/minderwaarde bij de verkoop van vaste activa

84

(3)

Intrestopbrengst gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

(2.634)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(2.551)

(3)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename (–)/afname van voorraden

(84)

3

Toename van vorderingen

(88.953)

(28.142)

Toename van schulden

11.571

69.265

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(77.466)

41.127

De toename van de kosten van onze inschrijvingsrechtenplannen is hoofdzakelijk gerelateerd aan de uitgifte van onze inschrijvingsrechtenplannen 2020 aan een hoger aantal begunstigden, alsook aan een hogere reële waarde van de onderliggende inschrijvingsrechten hoofdzakelijk als gevolg van de toename in de prijs en de volatiliteit van het Galapagos aandeel bij de uitgifte van het plan. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 2.173.335 inschrijvingsrechten toegekend aan de begunstigden van de plannen. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €168,42 (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod op 17 april 2020). De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2024. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.

Reële waardeaanpassingen

Gilead warrants B

De uitgifte van initiële warrant B werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 22 oktober 2019 en is nog niet uitgeoefend door Gilead per 30 september 2020. Initiële warrant B werd bepaald aan de hand van een Longstaff-Schwartz Monte Carlo model. De input data gebruikt in het model werden afgeleid uit de markt (volatiliteit, verdisconteringsvoet en koers van het aandeel) en uit inschattingen van het management (aantal uit te geven aandelen, toe te passen illiquiditeitskorting). De erkende negatieve reële waardeaanpassing van €8,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van de stijging van de impliciete volatiliteit van onze aandelenkoers en de evolutie ervan tussen 31 december 2019 en 30 september 2020. De reële waarde van de financiële verplichting gerelateerd aan initiële warrant B bedroeg €14,3 miljoen per 30 september 2020 en werd voorgesteld als een korte termijn financieel instrument.

Bijkomende warrant B is nog onderhevig aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en wordt daarom voorgesteld als verplichting tot uitgifte van inschrijvingsrechten in onze over te dragen opbrengsten.