In een oogopslag

In een oogopslag
CSR rapport
Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Tweede kwartaal van 2021

Tweede kwartaal van 2020

Zes maanden eindigend op 30 juni 2021

Zes maanden eindigend op 30 juni 2020

Jaar eindigend op 31 december 2020

Resultatenrekening(*)

 

 

 

 

 

Omzet

139.772

99.587

253.664

194.404

478.053

Overige opbrengsten

13.298

14.059

23.564

22.802

52.207

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(138.866)

(147.448)

(268.826)

(262.901)

(523.667)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(60.954)

(54.371)

(105.950)

(88.696)

(185.225)

Totale bedrijfskosten

(199.820)

(201.819)

(374.776)

(351.597)

(708.892)

Bedrijfsverlies

(46.750)

(88.173)

(97.548)

(134.391)

(178.632)

Netto financieel resultaat

(18.209)

(28.439)

19.916

(34.144)

(131.143)

Belastingen

630

(373)

473

(709)

(1.226)

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(64.329)

(116.986)

(77.159)

(169.244)

(311.001)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

1.944

22.191

3.601

5.565

Nettoverlies

(64.329)

(115.042)

(54.968)

(165.643)

(305.436)

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.642.639

2.384.220

2.642.639

2.384.220

2.135.187

Kortlopende financiële investeringen

2.363.969

3.182.276

2.363.969

3.182.276

3.026.278

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

142.745

116.629

142.745

116.629

135.728

Activa

5.430.617

5.851.564

5.430.617

5.851.564

5.717.731

Eigen vermogen

2.663.473

2.773.263

2.663.473

2.773.263

2.670.355

Over te dragen opbrengsten

2.565.292

2.823.833

2.565.292

2.823.833

2.809.133

Overige schulden

201.852

254.468

201.852

254.468

238.242

 

 

 

 

 

 

Kasstroom

 

 

 

 

 

Operationele cash burn(**)

(95.527)

(147.088)

(223.196)

(230.486)

(517.404)

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(81.922)

(140.955)

(203.131)

(209.829)

(427.336)

Kasstroom genereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

182.194

(216.836)

682.053

712.804

757.288

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(1.952)

16.316

(1.474)

20.246

22.040

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

98.319

(341.474)

477.448

523.222

351.994

Effect van wisselkoersschommelingen op geldmiddelen en kasequivalenten

(9.629)

(17.878)

22.121

(617)

(70.539)

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

2.642.639

2.384.220

2.642.639

2.384.220

2.143.071

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.642.639

2.384.220

2.642.639

2.384.220

2.135.187

Geldmiddelen en kasequivalenten ingedeeld als activa bestemd voor verkoop

-

-

-

-

7.884

Kortlopende financiële investeringen op het einde van de periode

2.363.969

3.182.276

2.363.969

3.182.276

3.026.278

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

5.006.608

5.566.496

5.006.608

5.566.496

5.169.349

 

 

 

 

 

 

Financiële ratio's

 

 

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.522.521

65.254.562

65.522.521

65.254.562

65.411.767

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (in €)

(0,98)

(1,77)

(0,84)

(2,55)

(4,69)

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

58,48

175,05

58,48

175,05

80,48

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode(***)

1.397

1.280

1.397

1.280

1.489

(*)

De vergelijkende cijfers voor 30 juni 2020 en het tweede kwartaal van 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

(**)

We verwijzen naar de toelichting over de kaspositie van ons verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor een verklaring en reconciliatie van deze alternatieve prestatie indicator.

(***)

Het aantal personeelsleden op 31 december 2020 en op 30 juni 2020 bevatte respectievelijk 185 en 168 personeelsleden van Fidelta, dat op 4 januari 2021 verkocht werd aan Selvita.

Medewerkers per vestiging op 30 juni 2021

(totaal: 1.397 medewerkers)

Medewerkers per vestiging (graph)