Transacties met verbonden partijen

Toelichtingen
CSR rapport

Op 30 april 2021 werden nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden aan leden van de directieraad onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE, onder voorbehoud van aanvaarding. Op 2 juli 2021 werd de notariële akte verleden waarbij een eerste gedeelte van aanvaarde inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE en het finale aantal aanvaarde inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW werden vastgelegd. Voor vier leden van de directieraad is de opschortende voorwaarde van aanvaarding nog openstaande. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod. De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten bedraagt €64,76 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Voor alle begunstigden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE worden deze inschrijvingsrechten slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de inschrijvingsrechten werden toegekend. De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2025. Inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW worden definitief verworven in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2023, 25% vanaf 1 januari 2024 en 50% (het saldo) vanaf 1 januari 2025.

Op 5 mei 2021 werden nieuwe Restricted Stock Units („RSU's’) aangeboden aan de leden van de directieraad, onder voorbehoud van aanvaarding. De RSU’s worden gratis toegekend. Vier leden van de directieraad hebben alle aangeboden RSU’s aanvaard. Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum, naar keuze van Galapagos. De toegekende RSU’s zullen in hun geheel vesten drie jaar na hun toekenning. De leden van de directieraad zullen steeds in cash uitbetaald worden bij vesting voor de derde verjaardag van de datum van toekenning. De RSU’s zijn niet overdraagbaar.

Onderstaande tabel geeft het aantal inschrijvingsrechten weer dat werd aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE en het totaal aantal RSU’s aanvaard door elk lid van de directieraad gedurende de eerste zes maanden van 2021:

Wij merken op dat Dr. Rajesh Parekh en mevrouw Katrine Bosley door de aandeelhoudersvergadering van 28 april 2021 werden herbenoemd als lid van de raad van toezicht, respectievelijk voor een periode van vier jaar en voor een periode van één jaar. Mevrouw Katrine Bosley is een onafhankelijk lid van de raad van toezicht in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Gedurende de eerste zes maanden van 2021 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het jaarverslag 2020 die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste zes maanden van 2021.