Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2021

2020

Nettoverlies van de periode

(54.968)

(165.643)

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

50.310

87.724

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

2.518

(1.810)

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(28.843)

(2.363)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

81.359

55.299

Afname van over te dragen opbrengsten

(248.610)

(185.537)

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(198.234)

(212.329)

 

 

 

Betaalde intresten

(5.862)

(1.406)

Ontvangen intresten

1.237

5.182

Betaalde inkomstenbelasting

(272)

(1.276)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(203.131)

(209.829)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(19.414)

(9.207)

Aankoop van immateriële vaste activa

(647)

(15.673)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

-

4

Aankoop van kortlopende financiële investeringen

(703.841)

(2.968.597)

Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

8

3.296

Verkoop van kortlopende financiële investeringen

1.373.206

3.699.036

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

28.696

-

Aankoop van financiële activa

-

(2.681)

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

4.045

6.626

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten

682.053

712.804

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(4.057)

(3.023)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten

2.583

23.268

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(1.474)

20.246

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

477.448

523.222

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

2.143.071

1.861.616

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

477.448

523.222

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

22.121

(617)

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

2.642.639

2.384.220

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

30 juni

(in duizenden €)

2021

2020

Kortlopende financiële investeringen

2.363.969

3.182.276

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.642.639

2.384.220

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

5.006.608

5.566.496

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.