Geconsolideerde balans

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

30 juni

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

63.072

67.565

Materiële vaste activa

111.900

103.378

Uitgestelde belastingvorderingen

4.451

4.475

Langlopende handelsvorderingen

-

50.000

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

117.278

111.624

Overige langlopende activa

4.422

11.343

Vaste activa

301.123

348.384

 

 

 

Handels- en overige vorderingen

88.133

148.418

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

25.467

24.104

Kortlopende financiële investeringen

2.363.969

3.026.278

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.642.639

2.135.187

Overige vlottende activa

9.286

11.953

Vlottende activa uit voortgezette activiteiten

5.129.494

5.345.941

Activa bestemd voor verkoop

-

23.406

Totaal vlottende activa

5.129.494

5.369.347

Totaal activa

5.430.617

5.717.731

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

291.912

291.312

Uitgiftepremies

2.729.824

2.727.840

Overige reserves

(10.768)

(10.907)

Omrekeningsverschillen

(2.394)

(3.189)

Overgedragen verlies

(345.101)

(334.701)

Totaal eigen vermogen

2.663.473

2.670.355

 

 

 

Pensioenverplichtingen

15.031

14.996

Langlopende leasingschulden

21.429

23.035

Overige langlopende schulden

6.478

8.096

Langlopende over te dragen opbrengsten

2.147.222

2.365.974

Langlopende schulden

2.190.160

2.412.101

 

 

 

Kortlopende leasingschulden

6.480

6.401

Handels- en overige schulden

151.721

172.386

Belastingverplichtingen

377

1.248

Kortlopende financiële instrumenten

336

3.164

Kortlopende over te dragen opbrengsten

418.071

443.159

Kortlopende schulden uit voortgezette activiteiten

576.985

626.357

Schulden direct gerelateerd aan activa bestemd voor verkoop

-

8.917

Totaal kortlopende schulden

576.985

635.274

Totaal schulden

2.767.144

3.047.375

Totaal eigen vermogen en schulden

5.430.617

5.717.731

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.