Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans

(niet-geauditeerd)

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

747

1.023

Materiële vaste activa

15.279

14.961

Uitgestelde belastingvorderingen

1.957

1.957

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

65.894

54.188

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.215

1.098

Overige langlopende activa

2.442

2.880

Vaste activa

87.535

76.107

 

 

 

Voorraden

304

300

Handels- en overige vorderingen

7.481

9.728

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

10.259

10.154

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.218.856

973.241

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.570

Overige vlottende activa

6.939

7.239

Vlottende activa

1.243.838

1.007.232

Totaal activa

1.331.373

1.083.338

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

233.192

223.928

Uitgiftepremies

992.893

649.135

Overige reserves

(1.062)

(1.000)

Omrekeningsverschillen

(1.659)

(1.090)

Overgedragen verlies

(186.432)

(112.272)

Totaal eigen vermogen

1.036.932

758.701

 

 

 

Pensioenverplichtingen

3.734

3.520

Voorzieningen

56

63

Financiële verplichtingen (leasing)

9

Overige lange termijn schulden

1.534

2.469

Over te dragen opbrengsten lange termijn

134.586

214.785

Lange termijn schulden

139.910

220.846

 

 

 

Financiële verplichtingen (leasing)

23

54

Handels- en overige schulden

48.437

31.269

Belastingverplichtingen

835

1.022

Toe te rekenen kosten

1.391

619

Over te dragen opbrengsten

103.845

70.827

Korte termijn schulden

154.530

103.791

Totaal schulden

294.440

324.637

Totaal eigen vermogen en schulden

1.331.373

1.083.338