Significante waarderingsregels

Significante waarderingsregels

Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in de waarderingsregels die we gehanteerd hebben voor het opstellen van de tussentijdse cijfers ten opzichte van deze die we gehanteerd hebben voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van 2016, met uitzondering van de eerste toepassing van de nieuwe standaarden en interpretaties, die hieronder zijn omschreven.

Nieuwe standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2017

  • Aanpassing van IAS 12 – Erkenning van uitgestelde belastingvorderingen voor niet-gerealiseerde verliezen
  • Aanpassing van IAS 7 – Initiatief rond toelichtingen
  • Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS standaarden 2014 – 2016 cyclus - Aanpassing van IFRS 12

De aard en de invloed van deze wijzigingen werden in beschouwing genomen, maar bovengenoemde wijzigingen hadden geen impact op onze tussentijdse verkorte geconsolideerde cijfers. Wij hebben geen standaard, interpretatie of wijziging vervroegd toegepast.

De beoordeling van de impact van IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018) is nog steeds bezig waarbij we alle contracten, resultaatsverbintenissen en toewijzing van opbrengsten evalueren. We plannen IFRS 15 op de inwerkingtredingsdatum toe te passen.

We zijn thans bezig met de evaluatie van de richtlijn om de impact van IFRS 16 Leasing (van toepassing voor het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2019) te bepalen. We plannen IFRS 16 op de inwerkingtredingsdatum toe te passen.

Seizoensgebondenheid

De impact van het seizoensgebonden of cyclische karakter van onze activiteiten wordt als niet van toepassing beschouwd in de niet-geauditeerde tussentijdse verkorte geconsolideerde cijfers.