Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2017

2016

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

973.241

340.314

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

(85.855)

8.067

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

Belastingkosten

161

71

Overige netto financiële kosten

23.142

858

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement

(57.479)

Afschrijving van materiële vaste activa

2.701

2.428

Afschrijving van immateriële vaste activa

510

649

Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde netto financiële kosten

(503)

(192)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

11.697

7.201

Afname van voorzieningen

(8)

(5)

Toename van pensioenverplichtingen

214

183

Meerwaarde op verkoop van vaste activa

(14)

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

(47.942)

(38.232)

 

 

 

Toename van voorraden

(3)

(1)

Toename van vorderingen

(8.240)

(14.727)

Toename / afname (–) van schulden

16.464

(1.841)

Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten

(47.180)

258.878

 

 

 

Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(86.901)

204.077

 

 

 

Betaalde intresten

(42)

(37)

Ontvangen intresten

903

726

Betaalde belastingen

(191)

(477)

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(86.231)

204.289

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(2.986)

(3.627)

Aankoop van immateriële vaste activa

(233)

(250)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

23

Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven

6.453

(54)

Aankoop van (–) / ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop

372

(2.750)

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

3.605

(6.657)

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(50)

(41)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten

348.133

391.785

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies door uitoefening van warrants

4.935

3.489

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

353.018

395.233

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(24.777)

(2.371)

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

245.615

590.493

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

1.218.856

930.807