Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse resultaten

Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse resultaten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel vat de omzet voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2017 en 2016 samen:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2017

2016

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

53.526

17.562

Succesbetalingen

25.918

17.567

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

2.319

9.238

Overige omzet

6.108

5.641

Totale omzet

87.870

50.009

De omzet in de negen maanden eindigend op 30 september 2017 (€87,9 miljoen ten opzichte van €50,0 miljoen in de negen maanden eindigend op 30 september 2016) was hoger ten gevolge van toegenomen opbrengsterkenning van de upfront betaling van Gilead inzake het filgotinib programma, welke erkend wordt in functie van de opgelopen kosten; alsook ten gevolge van een toename in succesbetalingen.

Onderstaande tabel vat de omzeterkenning van de upfront betalingen en licentievergoedingen voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2017 en 2016 samen.

Overeenkomst

Ontvangen upfront

Ontvangen upfront en licentie­vergoedingen

Erken­ning vanaf

Erkende omzet, voor de negen maanden eindigend op 30 september 2017

Erkende omzet, voor de negen maanden eindigend op 30 september 2016

Uitstaand saldo van de uitgestelde opbrengsten per 30 september 2017

 

(in duizenden $)

(in duizenden €)

 

(in duizenden €)

(*)

uitgestelde opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39.

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

300.000

275.558

januari 2016

46.632

14.500

203.305

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

N.A.

39.003(*)

januari 2016

6.600

2.052

28.776

ThromboGenics licentie-overeenkomst voor integrin antagonists

N.A.

1.000

april 2016

 

1.000

 

Sirion Biotech licentie-overeenkomst voor RNA interferentie (RNAi) technologieën

N.A.

10

juni 2016

 

10

 

Servier samenwerkings­overeenkomst voor artrose

N.A.

6.000

augus­tus 2017

293

 

5.707

Totale erkenning van niet terugbetaalbare upfront betalingen en licentievergoedingen

53.526

17.562

237.788

In de eerste negen maanden van 2017 werd €53,2 miljoen uitgestelde opbrengst met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst met Gilead in resultaat genomen, en dit op basis van de opgelopen kosten, volgens de percentage of completion methode. Deze opbrengsterkenning bestond uit €46,6 miljoen gerelateerd aan de upfront licentievergoeding, en €6,6 miljoen met betrekking tot de uitgestelde opbrengst opgenomen als gevolg van de boekhoudkundige verwerking onder IAS39 van de share subscription agreement met Gilead. Het uitstaande saldo per 30 september 2017 van de uitgestelde opbrengsten van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead bedroeg €232,1 miljoen, waarvan €130,6 miljoen werd opgenomen als lange termijn uitgestelde opbrengst.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Servier inzake artrose hebben we eind juli 2017 een licentievergoeding van €6,0 miljoen ontvangen. Deze licentievergoeding wordt in resultaat genomen gespreid over de verwachte periode van onze betrokkenheid. Aldus werd een bedrag van €0,3 miljoen als resultaat erkend in de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2017.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat onze overige opbrengsten voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2017 en 2016 samen:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2017

2016

Opbrengsten uit subsidies

690

1.451

Overige opbrengsten

17.794

13.581

Totaal overige opbrengsten

18.484

15.031

Overige opbrengsten in de eerste negen maanden van 2017 (€18,5 miljoen ten opzichte van €15,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2016) namen toe , voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling.

Resultaten

We behaalden een netto verlies van €85,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, ten opzichte van een netto winst van €8,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. De netto winst van vorig jaar bestond voornamelijk uit een €57,5 miljoen positieve non-cash reële waarde aanpassing van het financieel actief ontstaan als gevolg van de share subscription agreement met Gilead.

We behaalden een bedrijfsverlies van €62,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €48,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.

Kosten van R&D in de eerste negen maanden van 2017 bedroegen €149,2 miljoen, vergeleken met €96,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. Deze geplande toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van €37,0 miljoen in kosten van onderaanneming, vooral in het kader van onze filgotinib en cystic fibrosis programma’s. Daarbij stegen onze personeelskosten in 2017, ten gevolge van een gepland hoger aantal personeelsleden, en ook als gevolg van hogere kosten voor warrants en bonusplannen te wijten aan de stijging van onze aandelenkoers.

Algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €19,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, ten opzichte van €16,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan hogere kosten voor warrants en bonusplannen als gevolg van de stijging van onze aandelenkoers, alsook aan een geplande beperkte toename van het aantal personeelsleden.

De netto overige financiële kosten in de eerste negen maanden van 2017 bedroegen €23,1 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €0,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2016, en bestonden voornamelijk uit een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €24,8 miljoen op onze U.S. dollars kaspositie, te wijten aan de fluctuatie van de EUR /  U.S. dollar wisselkoers in de eerste negen maanden van 2017. We verwachten onze cash in U.S. dollars te gebruiken voor onze toekomstige uitgaven in U.S. dollars, die hoofdzakelijk zullen voortkomen uit onze wereldwijde samenwerking met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib.

De financiële resultaten van 2016 werden sterk beïnvloed door de reële waarde aanpassing van de share subscription agreement.

Segment informatie

 

Segment informatie – negen maanden eindigend op 30 september 2017

 

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2.

Externe omzet

81.830

6.040

 

87.870

Interne omzet

4.024

(4.024)

 

Overige opbrengsten

18.469

14

 

18.484

Bedrijfsopbrengsten

100.299

10.078

(4.024)

106.354

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(50.774)

(81)

 

(50.855)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(11.697)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(62.552)

Financiële (kosten) / opbrengsten

 

 

 

(23.142)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(85.694)

Belastingen

 

 

 

(161)

Netto verlies

 

 

 

(85.855)

 

Segment informatie – negen maanden eindigend op 30 september 2016

 

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2.

Externe omzet

44.525

5.484

 

50.009

Interne omzet

 

3.901

(3.901)

 

Overige opbrengsten

14.898

133

 

15.031

Bedrijfsopbrengsten

59.423

9.518

(3.901)

65.040

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(40.546)

(736)

 

(41.281)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(7.201)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(48.482)

Financiële (kosten) / opbrengsten

 

 

 

56.621

Resultaat voor belastingen

 

 

 

8.138

Belastingen

 

 

 

(71)

Netto winst

 

 

 

8.067

De manier van verwerking van elke transactie tussen gerapporteerde segmenten is consistent met de waarderingsregels en met de transacties met derden.

Kaspositie

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen €1.220,1 miljoen op 30 september 2017.

Een netto toename van €245,6 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2017, vergeleken met een stijging van €590,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. De netto kasstroom gebruikt in bedrijfsactiviteiten bedroeg €86,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2017. Anderzijds werd €3,6 miljoen gegenereerd uit investeringsactiviteiten, voornamelijk door het vrijvallen van in pand gegeven geldmiddelen naar geldmiddelen en kasequivalenten voor een bedrag van €6,6 miljoen.

Financieringsactiviteiten genereerden €353,0 miljoen aan cash, bestaande uit €348,1 miljoen opbrengsten ten gevolge van een openbare aanbieding in de Verenigde Staten en €4,9 miljoen opbrengsten door de uitoefening van warrants. Tenslotte ontstond er een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €24,8 miljoen op de geldmiddelen en kasequivalenten.

In pand gegeven geldmiddelen bedroegen €7,7 miljoen op 31 december 2016, en namen af met €6,5 miljoen tot €1,2 miljoen op 30 september 2017. Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt door het vrijgeven van het volledig bedrag op de geblokkeerde rekening die de overblijvende €6,6 miljoen bevatte van de opbrengsten van de verkoop van de service divisie aan Charles River Laboratories International, Inc. in 2014, na finaal akkoord tussen de partijen.

Op 30 september 2017 bestonden de in pand gegeven geldmiddelen uit €0,5 miljoen en €0,7 miljoen bankgaranties in verband met een huurwaarborg voor de vestigingen respectievelijk in België en Nederland.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €1.218,9 miljoen op 30 september 2017 en bestonden uit geld in kas of bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €792,6 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, maar die opvraagbaar zijn maximum één maand na kennisgeving. Cash bij banken bestond voornamelijk uit zicht- en spaarrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd. Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €149,8 miljoen; deze belegging beantwoordt zowel aan de korte termijn cash vereiste als aan de beperking van het risico van de tegenpartij.

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Geld bij banken

276.502

357.630

Termijndeposito's

792.551

515.632

Money market fondsen

149.801

99.977

Contanten in kas

2

2

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

1.218.856

973.241

Op 30 september 2017 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $255,6 miljoen in U.S. dollars die niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten of verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/ U.S. dollar wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. We verwachten onze cash in U.S. dollars te gebruiken voor onze toekomstige uitgaven in U.S. dollars, die hoofdzakelijk zullen voortkomen uit onze wereldwijde samenwerking met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib.

Bovendien vermeldde onze balans per 30 september 2017 een vordering inzake R&D steunmaatregelen op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche3Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.) voor een bedrag van €42,0 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven van 2017 tot 2021. Onze balans per 30 september 2017 bevatte ook nog een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €34,2 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven tussen 2018 en 2027.

Kapitaalverhoging

Op 6 april 2017 werden 247.070 warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €16,33 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €4,0 miljoen en de uitgifte van 247.070 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €84,60.

Op 21 april 2017 hebben we 4.312.500 American Depositary Shares (ADSs) geplaatst in een openbare aanbieding in de Verenigde Staten aan een prijs van $90,00 per ADS, exclusief underwriting kortingen, voor een bruto opbrengst van €363,9 miljoen. De underwriting kortingen en kosten met betrekking tot het aanbod bedroegen €15,8 miljoen. De netto opbrengsten van het openbaar aanbod bedroegen €348,1 miljoen.

Op 20 juni 2017 werden 52.030 warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €12,14 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €0,6 miljoen en de uitgifte van 52.030 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €70,66.

Op 21 september 2017 werden 28.100 warrants uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €9,55 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €0,3 miljoen en de uitgifte van 28.100 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €84,62.

Op 30 september 2017 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 50.895.778 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

(In duizenden €, uitgezonderd aantal aandelen)

Aantal
aandelen

Aandelen
kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Op 1 januari 2017

46.256.078

223.928

649.135

873.063

 

 

 

 

 

6 april 2017: uitoefening van warrants

247.070

1.337

2.697

4.034

 

 

 

 

 

21 april 2017: openbare aanbieding in de Verenigde Staten

 

 

 

 

ADSs (volledig betaald)

4.312.500

23.331

340.593

363.924

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(15.790)

 

(15.790)

Kosten met betrekking tot het aanbod nog niet betaald op 30 september 2017

 

(47)

 

(47)

Totaal openbare aanbieding in de Verenigde Staten

4.312.500

7.494

340.593

348.087

 

 

 

 

 

20 juni 2017: uitoefening van warrants

52.030

281

350

632

 

 

 

 

 

21 september 2017: uitoefening van warrants

28.100

152

117

269

 

 

 

 

 

Op 30 september 2017

50.895.778

233.192

992.893

1.226.085

3 Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.