In een oogopslag

In een oogopslag
CSR rapport
Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Derde kwartaal van 2021

Derde kwartaal van 2020

Negen maanden eindigend op 30 september
2021

Negen maanden eindigend op 30 september
2020

Jaar eindigend op 31 december 2020

Resultatenrekening(*)

 

 

 

 

 

Nettoverkopen van producten

5.691

-

6.147

-

-

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

58.503

127.519

311.711

321.923

478.053

Kost van verkochte producten

(529)

-

(660)

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(109.196)

(129.298)

(378.022)

(392.199)

(523.667)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(45.448)

(43.716)

(151.267)

(132.412)

(185.225)

Overige bedrijfsopbrengsten

12.781

12.201

36.345

35.003

52.207

Bedrijfsverlies

(78.199)

(33.294)

(175.747)

(167.685)

(178.632)

Netto financieel resultaat

13.743

(49.211)

33.659

(83.355)

(131.143)

Belastingen

(157)

(14)

316

(723)

(1.226)

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(64.613)

(82.519)

(141.772)

(251.763)

(311.001)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

614

22.191

4.215

5.565

Nettoverlies

(64.613)

(81.905)

(119.581)

(247.548)

(305.436)

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.834.378

2.087.797

2.834.378

2.087.797

2.135.187

Kortlopende financiële investeringen

2.039.787

3.220.805

2.039.787

3.220.805

3.026.278

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

149.271

122.878

149.271

122.878

135.728

Activa

5.331.987

5.721.086

5.331.987

5.721.086

5.717.731

Eigen vermogen

2.617.383

2.712.082

2.617.383

2.712.082

2.670.355

Over te dragen opbrengsten

2.520.652

2.789.183

2.520.652

2.789.183

2.809.133

Overige schulden

193.952

219.821

193.952

219.821

238.242

 

 

 

 

 

 

Kasstroom

 

 

 

 

 

Operationele cash burn(**)

(153.546)

(202.784)

(376.743)

(433.270)

(517.404)

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(136.925)

(180.340)

(340.056)

(390.169)

(427.336)

Kasstroom genereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

311.138

(81.084)

993.191

631.720

757.288

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(964)

353

(2.438)

20.599

22.040

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

173.249

(261.073)

650.697

262.149

351.994

Effect van wisselkoersschommelingen op geldmiddelen en kasequivalenten

18.489

(35.351)

40.610

(35.968)

(70.539)

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

2.834.378

2.087.797

2.834.378

2.087.797

2.143.071

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.834.378

2.087.797

2.834.378

2.087.797

2.135.187

Geldmiddelen en kasequivalenten ingedeeld als activa bestemd voor verkoop

-

-

-

-

7.884

Kortlopende financiële investeringen op het einde van de periode

2.039.787

3.220.805

2.039.787

3.220.805

3.026.278

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

4.874.165

5.308.602

4.874.165

5.308.602

5.169.349

 

 

 

 

 

 

Financiële Ratios

 

 

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.530.121

65.340.842

65.530.121

65.340.842

65.411.767

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (in €)

(0,99)

(1,25)

(1,83)

(3,81)

(4,69)

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

45,16

121,20

45,16

121,20

80,48

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode(***)

1.319

1.407

1.319

1.407

1.489

(*)

De vergelijkende cijfers voor 30 september 2020 en het derde kwartaal van 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

(**)

We verwijzen naar de toelichting over de kaspositie van ons verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor een verklaring en reconciliatie van deze alternatieve prestatie indicator.

(***)

Het aantal personeelsleden op 31 december 2020 en op 30 september 2020 bevatte respectievelijk 185 en 174 personeelsleden van Fidelta, dat op 4 januari 2021 verkocht werd aan Selvita.

Medewerkers per vestiging op 30 september 2021

(totaal: 1.319 medewerkers)

Medewerkers per vestiging op 30 september 2021 (map)