Toelichting bij de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten

Toelichtingen
CSR rapport

Omzet

Onze omzet uit voortgezette activiteiten in de eerste negen maanden van 2021 bedroeg €317,9 miljoen, vergeleken met €321,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

Nettoverkopen van producten

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in de eerste negen maanden van 2021 voor een bedrag van €6,1 miljoen (€5,7 miljoen in het derde kwartaal van 2021), dit is een weergave van de verkopen gerealiseerd door Galapagos na de transitie van Gilead.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel vat de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2021 en 2020 en voor het derde kwartaal van 2021 en 2020 samen:

 

 

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

2021

2020

2021

2020

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

58.928

92.698

291.370

273.409

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

 

1.277

34.736

118.021

102.728

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor drug discovery platform

 

57.651

57.962

173.348

170.681

Succesbetalingen

 

 

(978)

36.195

18.391

43.191

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

 

(978)

36.195

18.391

43.191

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

 

 

-

(1.372)

-

5.256

Novartis samenwerkings­overeenkomst voor MOR106

 

-

(1.370)

-

5.289

AbbVie samenwerkings­overeenkomst voor CF

 

-

(2)

-

(33)

Royalty's

 

 

553

(1)

1.950

68

Gilead royalty's met betrekking tot Jyseleca

 

557

-

1.907

-

Overige royalty's

 

(4)

(1)

43

68

Totale opbrengsten uit samenwerkings­verbanden

 

 

58.503

127.519

311.711

321.923

De opbrengsten uit samenwerkingsverbanden (€311,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 ten opzichte van €321,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2020) waren lager voornamelijk door de afname van de erkenning in opbrengst van de upfront – en succesbetalingen ontvangen gerelateerd aan de samenwerking met Gilead inzake filgotinib voor een bedrag van €136,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 (€145,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). De afname van erkenning in opbrengst was voornamelijk het gevolg van een negatieve cumulatieve catch-up van opbrengsten in het kader van de recente overeenkomst waarin Galapagos alle operationele en financiële verantwoordelijkheid voor de lopende DIVERSITY klinische studie op zich zal nemen. Deze afname werd deels gecompenseerd door bijkomende vergoedingen ontvangen van Gilead gerelateerd aan de herziene samenwerking in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €173,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 (€170,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

De rollforward van het uitstaand saldo van de kortlopende en langlopende over te dragen opbrengsten tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021 kan als volgt opgesplitst worden:

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor filgotinib

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor drug discovery platform(*)

Overige over te dragen opbrengsten (subsidies)

Op 31 december 2020

2.809.133

818.654

1.990.412

67

 

 

 

 

 

Upfront betalingen

12.643

12.643

 

 

 

 

 

 

 

Significante financieringscomponent(**)

7.170

7.170

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(291.370)

(118.021)

(173.348)

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(18.391)

(18.391)

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

1.467

 

 

1.467

 

 

 

 

 

Op 30 september 2021

2.520.652

702.055

1.817.063

1.534

(*)

Het uitstaande bedrag op 30 september 2021 en op 31 december 2020 bevat de verplichting tot uitgifte van bijkomende warrant B en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform.

(**)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

Resultaten uit voortgezette activiteiten

We behaalden een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €141,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, ten opzichte van een nettoverlies van €251,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €175,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €167,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca bedroeg €0,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2021 bedroegen €378,0 miljoen, vergeleken met €392,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze afname werd voornamelijk verklaard door de stopzetting van onze ziritaxestat (IPF), MOR106 (atopische dermatitis) en GLPG1972 (OA) programma’s en door verminderde uitgaven voor onze andere programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door hogere kosten in het kader van ons filgotinib-programma en ons Toledo (SIKi)-programma, op een vergelijkingsbasis van negen maanden. Onze personeelskosten stegen met €14,0 miljoen van €120,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2020 tot €134,3 miljoen in de eerste maanden van 2021. Deze toename is voornamelijk het gevolg van een hoger gemiddeld aantal personeelsleden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en de gestegen kosten van onze inschrijvingsrechtenplannen.

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 en 2020 en voor het derde kwartaal van 2021 en 2020 samen, per programma:

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2021

2020

2021

2020

Filgotinib-programma

(40.656)

(31.451)

(128.496)

(96.992)

Ziritaxestat-programma

(4.002)

(9.886)

(23.420)

(39.676)

OA-programma met GLPG1972

(445)

(5.474)

(1.686)

(17.973)

Toledo-programma

(19.625)

(23.599)

(71.860)

(61.156)

AtD-programma met MOR106

(37)

902

(89)

(8.616)

Overige programma's

(44.430)

(59.790)

(152.470)

(167.787)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(109.196)

(129.298)

(378.022)

(392.199)

Onze algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €151,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2021, ten opzichte van €132,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze toename is grotendeels het gevolg van een stijging van personeelskosten (€95,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 in vergelijking met €75,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) en andere bedrijfskosten voornamelijk door de commerciële lancering van filgotinib in Europa. Deze toename werd deels gecompenseerd door een hogere doorfacturatie van kosten door ons aan Gilead in het kader van de onderlinge verdeling van de commerciële kosten inzake filgotinib in Europa.

Overige bedrijfsopbrengsten (€36,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 ten opzichte van €35,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2020) stegen met €1,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere subsidies.

In de eerste negen maanden van 2021 rapporteerden we een positieve niet-kas reële waardeaanpassing door de herwaardering van de initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €3,0 miljoen, te wijten aan de afgenomen impliciete volatiliteit van de koers van het Galapagos aandeel, en ook aan de evolutie ervan tussen 31 december 2020 en 30 september 2021.

De netto overige financiële opbrengsten in de eerste negen maanden van 2021 bedroegen €30,6 miljoen (ten opzichte van €75,3 miljoen netto overige financiële kosten in dezelfde periode vorig jaar) en bestonden voornamelijk uit €54,9 miljoen wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen in U.S. dollar (ten opzichte van €51,3 miljoen wisselkoersverliezen in de eerste negen maanden van 2020) en €7,2 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van de kortlopende financiële investeringen (€13,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €7,2 miljoen (€12,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), de reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat van €2,9 miljoen (€0,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), alsook intrestkosten van €8,5 miljoen (€6,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). 

Kaspositie

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bedroegen €4.874,2 miljoen op 30 september 2021 (€5.169,3 miljoen op 31 december 2020, met inbegrip van de geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen in activa bestemd voor verkoop).

Een netto-afname van €295,2 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2021, vergeleken met een netto-afname van €472,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €376,7 miljoen, (ii) gecompenseerd door de opbrengst van €2,7 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste negen maanden van 2021, (iii) €7,2 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en €57,3 miljoen hoofdzakelijk bestaande uit wisselkoerswinsten, en (iv) een inkomende kasstroom van €28,7 miljoen uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is een financiële maatstaf die niet in overeenstemming met IFRS berekend wordt. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gedefinieerd als de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

i. de netto-opbrengsten uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,

ii. de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de kortlopende financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve prestatie-indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel toont een reconciliatie van de operationele cash burn:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2021

2020

Toename in geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief effect van wisselkoersverschillen)

650.697

262.149

Minus:

 

 

Netto-opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(2.735)

(25.672)

Nettoverkoop van kortlopende financiële investeringen

(996.008)

(669.747)

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

(28.696)

-

Totaal operationele cash burn

(376.743)

(433.270)

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bestonden uit zichtrekeningen bij banken, termijnrekeningen, schatkistcertificaten en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe kortlopende deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €1.684,0 miljoen aan termijndeposito’s, allen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum drie maanden na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestond voornamelijk uit opzegbare rekeningen. Ons kredietrisico wordt beperkt door de keuze van financiële instellingen met een hoge rating voor onze deposito’s.

Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €1.061,8 miljoen (€1.571,9 miljoen op 31 december 2020) en wordt gerapporteerd onder kortlopende financiële investeringen op 30 september 2021. De kortlopende financiële investeringen bevatten ook schatkistcertificaten, voor een bedrag van €978,0 miljoen op 30 september 2021 (€1.454,4 miljoen op 31 december 2020). Onze portfolio van schatkistcertificaten bestaat alleen uit papier met een AAA rating, uitgegeven door Duitsland. Onze money market fondsen portfolio bestaat uit kortlopende money market fondsen met een AAA-rating met een gediversifieerde en hoog gewaardeerde onderliggende portfolio, beheerd door gevestigde maatschappijen voor fondsenbeheer met een bewezen trackrecord, wat leidt tot een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen.

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Geld bij banken

1.150.381

1.239.993

Termijndeposito's

1.683.997

895.194

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.834.378

2.135.187

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen in activa bestemd voor verkoop

-

7.884

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

2.834.378

2.143.071

Op 30 september 2021 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen $966,6 miljoen in USD ($1.418,9 miljoen op 31 december 2020) die wisselkoerswinsten of -verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. Het wisselkoerseffect in geval van een 10% wijziging van de EUR/USD wisselkoers is €83,5 miljoen.

Onze balans per 30 september 2021 vermeldde ook een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche) te ontvangen in vier jaarlijkse schijven, en een vordering op de Belgische overheid inzake R&D-steunmaatregelen, voor een totaalbedrag van €149,3 miljoen.

Kapitaalverhoging

Op 30 september 2021 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 65.530.121 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen tijdens de eerste negen maanden van 2021.

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs inschrij­vingsrechten (in €/in­schrijvings­recht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/aandeel)

Op 1 januari 2021

65.411.767

291.312

2.727.840

3.019.153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 maart 2021: uitoefening van inschrijvingsrechten

99.814

540

1.718

2.258

22,62

68,48

 

 

 

 

 

 

 

7 juni 2021: uitoefening van inschrijvingsrechten

10.940

59

266

325

29,73

61,78

 

 

 

 

 

 

 

20 september 2021: uitoefening van inschrijvingsrechten

7.600

41

111

152

19,97

46,93

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 september 2021

65.530.121

291.953

2.729.935

3.021.888

 

 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2021

2020

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

29.050

13.237

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

62.971

59.673

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

285

264

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

(47.975)

51.361

Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten

7.170

12.849

Reële waardeaanpassing van de warrants

(3.025)

8.085

Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen

7.206

13.277

Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

2.913

669

Andere niet-kas kosten

455

387

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

59.050

159.802

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

8.474

6.876

Intrestopbrengsten

(2.146)

(6.304)

Belastingkosten

(316)

1.096

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

6.013

1.668

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

(22.191)

-

Minderwaarde bij verkoop van vaste activa

1

84

Gerealiseerde wisselkoersverwinst op de verkoop van kortlopende financiële investeringen

(6.645)

-

Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

(10)

(2.634)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(28.845)

(2.551)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename van voorraden

(2.060)

(84)

Toename (-)/afname van vorderingen

82.008

(88.953)

Toename/afname (-) van schulden

(33.306)

11.571

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

46.642

(77.466)

Beëindigde activiteiten

Onderstaande toelichting illustreert het resultaat uit onze beëindigde activiteiten, gerelateerd aan de verkoop van onze fee-for-service activiteit (Fidelta) aan Selvita op 4 januari 2021.

1. Verkoop van dochterondernemingen (beëindigde activiteiten)

1.1. Ontvangen vergoeding

(in duizenden €)

 

Vergoeding ontvangen in geldmiddelen en kasequivalenten

37.080

Totale ontvangen vergoeding

37.080

1.2. Analyse van activa en verplichtingen waarover controle werd verloren

(in duizenden €)

4 januari 2021

Immateriële vaste activa

21

Materiële vaste activa

10.050

Overige langlopende activa

160

Handels- en overige vorderingen

4.428

Geldmiddelen en kasequivalenten

7.884

Overige vlottende activa

863

Totaal activa

23.406

 

 

Langlopende leasingschulden

4.115

Overige langlopende schulden

70

Handels- en overige schulden

4.479

Kortlopende leasingschulden

727

Belastingverplichtingen

356

Totaal schulden

9.747

 

 

Verkochte netto-activa

13.658

1.3. Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

(in duizenden €)

 

Ontvangen vergoeding

37.080

Verkochte netto-activa

(13.658)

Effect van gecumuleerde omrekeningsverschillen overgeboekt uit het eigen vermogen

(731)

Kosten verbonden aan verkoop

(500)

Meerwaarde op verkoop

22.191

1.4. Netto inkomende kasstroom uit de verkoop van dochterondernemingen

(in duizenden €)

 

Vergoeding ontvangen in geldmiddelen en kasequivalenten

37.080

Minus: afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten

(7.884)

Totale ontvangen vergoeding, na aftrek van afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten

29.196

Kosten verbonden aan verkoop

(500)

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

28.696

2. Resultaten uit beëindigde activiteiten

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(duizenden €, behalve aandelen en gegevens per aandeel)

2021

2020

Omzet fee-for-services

-

11.666

Totale omzet

-

11.666

 

 

 

Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

22.191

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

-

(5.935)

Algemene en administratieve kosten

-

(1.200)

 

 

 

Bedrijfswinst

22.191

4.531

 

 

 

Overige financiële opbrengsten

-

166

Overige financiële kosten

-

(108)

 

 

 

Winst voor belastingen

22.191

4.588

 

 

 

Belastingen

-

(373)

 

 

 

Nettowinst

22.191

4.215

 

 

 

Gewone winst per aandeel uit beëindigde activiteiten

0,34

0,06

Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

0,34

0,06

Gewogen gemiddelde van de aandelen - Gewoon (in duizenden aandelen)

65.488

64.979

Gewogen gemiddelde van de aandelen - Verwaterd (in duizenden aandelen)

65.881

67.855

3. Kasstromen uit beëindigde activiteiten

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2021

2020

Netto kasstromen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten

-

3.407

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

28.696

(1.582)

Netto kasstromen gebruikt bij financieringsactiviteiten

-

(538)

Netto kasstromen uit beëindigde activiteiten

28.696

1.287