Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2021

2020

Nettoverlies van de periode

(119.581)

(247.548)

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

59.050

159.802

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

6.013

1.668

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(28.845)

(2.551)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

46.642

(77.466)

Afname van over te dragen opbrengsten

(295.651)

(224.308)

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(332.372)

(390.401)

 

 

 

Betaalde intresten

(9.436)

(6.591)

Ontvangen intresten

2.049

8.125

Betaalde inkomstenbelasting

(297)

(1.302)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(340.056)

(390.169)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(33.907)

(25.252)

Aankoop van immateriële vaste activa

(1.661)

(20.208)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

-

4

Aankoop van kortlopende financiële investeringen

(905.124)

(4.272.252)

Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

10

3.483

Verkoop van kortlopende financiële investeringen

1.901.132

4.942.000

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

28.696

-

Aankoop van financiële activa

-

(2.681)

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

4.045

6.626

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten

993.191

631.720

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(5.174)

(5.073)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten

2.735

25.672

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(2.438)

20.599

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

650.697

262.149

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

2.143.071

1.861.616

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

650.697

262.149

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

40.610

(35.968)

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

2.834.378

2.087.797

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

30 september

(in duizenden €)

2021

2020

Kortlopende financiële investeringen

2.039.787

3.220.805

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.834.378

2.087.797

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

4.874.165

5.308.602

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.