Significante waarderingsregels

Toelichtingen
CSR rapport

Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in onze waarderingsregels gebruikt voor het opstellen van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers ten opzichte van deze gebruikt voor het opstellen van de meest recente geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2020.

Nieuwe standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2021 hadden geen enkele impact op onze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers.

Wij hebben geen standaard, interpretatie of wijziging die werd gepubliceerd maar nog niet van toepassing is, vroegtijdig toegepast.

Nieuwe waarderingsregels als gevolg van recente transacties

Nettoverkopen van producten

Nettoverkopen van producten is het nettobedrag aan erkende opbrengsten als gevolg van de overdracht van controle over onze producten (Jyseleca) aan onze klant (bijvoorbeeld groothandels, apotheken en ziekenhuizen). Opbrengsten uit de verkoop van producten worden erkend op een bepaald moment in de tijd wanneer controle over de producten overgedragen wordt aan de klant. Dit is over het algemeen wanneer de producten worden geleverd aan de klant, afhankelijk van de specifieke incoterms in de overeenkomst met de klant.

Het bedrag aan erkende opbrengsten is het bedrag dat toegewezen werd aan de resultaatsverbintenis die volledig voldaan is, rekening houdend met variabele vergoedingen. Het ingeschatte bedrag aan variabele vergoedingen wordt enkel in de transactieprijs opgenomen wanneer het zeer waarschijnlijk is dat een wezenlijke tegenboeking van de cumulatieve erkende opbrengst zich niet zal voordoen wanneer de onzekerheid in verband met de variabele vergoeding niet meer bestaat. Variabele vergoedingen die opgenomen zijn in de transactieprijs bestaan hoofdzakelijk uit rebates, kortingen voor contante betaling en chargebacks toegekend aan verschillende klanten en maken deel uit van commerciële en contractuele overeenkomsten met de overheid of andere terugbetalingsprogramma’s. Er wordt een schuld erkend voor verwachte rebates, kortingen voor contante betalingen, chargebacks of andere terugbetalingen rechtstreeks of onrechtstreeks te betalen aan klanten met betrekking tot verkopen gemaakt tot op het einde van de rapporteringsperiode. Het bedrag aan variabele vergoedingen wordt geschat aan de hand van verschillende elementen zoals marktgegevens van derden, prijsafspraken en de specifieke voorwaarden van de individuele overeenkomsten.

Nettoverkopen worden getoond na aftrek van de belastingen over de toegevoegde waarde en andere verkoop gerelateerde belastingen.

De gerelateerde kost van verkochte producten wordt getoond op een aparte lijn in onze geconsolideerde resultatenrekening.