Geconsolideerde balans

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

59.623

67.565

Materiële vaste activa

123.637

103.378

Uitgestelde belastingvorderingen

4.471

4.475

Langlopende handelsvorderingen

-

50.000

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

123.804

111.624

Overige langlopende activa

4.455

11.343

Vaste activa

315.990

348.384

 

 

 

Handels- en overige vorderingen

101.335

148.418

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

25.467

24.104

Kortlopende financiële investeringen

2.039.787

3.026.278

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.834.378

2.135.187

Overige vlottende activa

15.029

11.953

Vlottende activa uit voortgezette activiteiten

5.015.997

5.345.941

Activa bestemd voor verkoop

-

23.406

Totaal vlottende activa

5.015.997

5.369.347

Totaal activa

5.331.987

5.717.731

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

291.953

291.312

Uitgiftepremies

2.729.935

2.727.840

Overige reserves

(10.885)

(10.907)

Omrekeningsverschillen

(2.309)

(3.189)

Overgedragen verlies

(391.311)

(334.701)

Totaal eigen vermogen

2.617.383

2.670.355

 

 

 

Pensioenverplichtingen

15.256

14.996

Langlopende leasingschulden

19.128

23.035

Overige langlopende schulden

6.453

8.096

Langlopende over te dragen opbrengsten

2.098.273

2.365.974

Langlopende schulden

2.139.110

2.412.101

 

 

 

Kortlopende leasingschulden

7.262

6.401

Handels- en overige schulden

145.260

172.386

Belastingverplichtingen

454

1.248

Kortlopende financiële instrumenten

139

3.164

Kortlopende over te dragen opbrengsten

422.379

443.159

Kortlopende schulden uit voortgezette activiteiten

575.494

626.357

Schulden direct gerelateerd aan activa bestemd voor verkoop

-

8.917

Totaal kortlopende schulden

575.494

635.274

Totaal schulden

2.714.604

3.047.375

Totaal eigen vermogen en schulden

5.331.987

5.717.731

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.