Transacties met verbonden partijen

Transacties met verbonden partijen

Op 2 maart 2016 werd de aanvaardingsakte verleden met betrekking tot de warranten aangeboden aan de Bestuurders en Directiecomitéleden op 22 december 2015 onder Warrantplan 2015 (B). Deze warranten hebben een looptijd van acht jaar. Hun uitoefenprijs bedraagt €49,00 per warrant. Elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Door Bestuurders worden deze warranten definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. Door andere begunstigden worden deze warranten slechts definitief en volledig verworven op de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaardingen vaststelt. De warranten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 2 maart 2019.

Op 1 juni 2016 werden nieuwe warranten aangeboden aan de Bestuurders en Directiecomitéleden onder Warrantplan 2016, onder voorbehoud van aanvaarding. Aangezien de aanvaardingsperiode voor Warrantplan 2016 nog loopt op datum van dit verslag, kan het aantal definitief toegekende warranten voor de Bestuurders en Directiecomitéleden nog niet worden vastgesteld. De warranten onder Warrantplan 2016 hebben een uitoefentermijn van acht jaar vanaf de datum van het aanbod. Hun uitoefenprijs bedraagt €46,10 per warrant. Elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Door Bestuurders worden deze warranten definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. Door andere begunstigden worden deze warranten slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warranten werden toegekend. De warranten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2020.

Onderstaande tabel geeft het aantal warranten weer dat (i) werd aanvaard onder Warrantplan 2015 (B) en (ii) werd aangeboden onder Warrantplan 2016 voor elke Bestuurder en elk Directiecomitélid in functie gedurende de eerste zes maanden van 2016:

Naam

Functie

Aantal toegekende
2015 (B) Warranten

Aantal aangeboden
2016 Warranten

Onno van de Stolpe

Chief Executive Officer; Uitvoerend Bestuurder

100.000

100.000

Raj Parekh

Niet-uitvoerend Bestuurder; Voorzitter van de Raad van Bestuur

15.000

15.000

Werner Cautreels

Niet-uitvoerend Bestuurder

7.500

7.500

Harrold van Barlingen

Niet-uitvoerend Bestuurder

7.500

7.500

Howard Rowe

Niet-uitvoerend Bestuurder

7.500

7.500

Katrine Bosley

Niet-uitvoerend Bestuurder

7.500

7.500

Christine Mummery

Niet-uitvoerend Bestuurder

7.500

7.500

Piet Wigerinck

Chief Scientific Officer

50.000

60.000

Bart Filius

Chief Financial Officer

50.000

60.000

Andre Hoekema

Senior Vice President Corporate Development

40.000

55.000

Gedurende de eerste zes maanden van 2016 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het Jaarverslag 2015 of in het noteringsprospectus dat op 10 mei 2016 door de FSMA werd goedgekeurd die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste zes maanden van 2016.