Significante waarderingsregels

Significante waarderingsregels

Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in onze waarderingsregels gebruikt voor het opstellen van de tussentijdse cijfers ten opzichte van deze gebruikt voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van 2015, met uitzondering van de eerste toepassing van de nieuwe standaarden en interpretaties, hieronder omschreven.

Nieuwe standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2016

  • Verbeteringen aan IFRS (2012-2014) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
  • Aanpassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten – Verwerking van overnames van deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
  • Aanpassing van IAS 1 Presentatie van jaarrekening – Initiatief rond informatieverschaffing (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
  • Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking van aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
  • Aanpassing van IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening – Equity methode (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)

De aard en de invloed van deze wijzigingen werden in beschouwing genomen, maar bovengenoemde wijzigingen hadden geen impact op onze tussentijdse verkorte financiële overzichten. Wij hebben geen standaard, interpretatie of wijziging vervroegd toegepast.

Kritische boekhoudkundige beoordelingen

Wij verwijzen naar de beschrijving van de kritische boekhoudkundige beoordelingen in het Jaarverslag 2015, blz. 99-100: Akkoord met Gilead over de intekening op aandelen – classificatie als afgeleid financieel actief of als instrument van het eigen vermogen.

In het kader van de goedkeuringsprocedure door de toezichthouder van het noteringsprospectus voor de aandelen uitgegeven als gevolg van deze transactie, heeft de FSMA de boekhoudkundige verwerking onder IFRS van de Subscription Agreement nagekeken. Rekening houdende met de complexiteit van de vragen en het gebrek aan specifieke gezaghebbende literatuur, heeft de FSMA besloten om deze boekhoudkundige verwerking als nieuw vraagstuk ter discussie voor te leggen bij het European Enforcers Coordination Sessions (EECS) forum. Op de datum van dit verslag heeft de FSMA nog geen finale beslissing genomen. Wij verwijzen naar de Risicofactoren beschrijving in dit verslag voor verder detail.

Seizoensgebondenheid

De impact van het seizoensgebonden of cyclische karakter van onze activiteiten wordt als niet van toepassing beschouwd in de niet-geauditeerde tussentijdse verkorte geconsolideerde cijfers.