Verklaring door de Raad van Bestuur

Verklaring door de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart dat, voor zover hij op de hoogte is, de financiële gegevens in dit halfjaarverslag opgesteld werden conform de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, dat zij een waarheidsgetrouw en correct beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van Galapagos NV en haar geconsolideerde vennootschappen.

De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart verder dat dit halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die hebben plaatsgevonden in de eerste zes maanden van het boekjaar en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Namens de Raad van Bestuur

Onno van de Stolpe
CEO

Raj Parekh
Voorzitter van de Raad van Bestuur