Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

Zes maanden eindigend 30 juni

(in duizenden €)

2016

2015

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

340.314

187.712

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

32.229

(34.183)

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

Belastingopbrengsten

(24)

(1.468)

Overige netto financiële kosten

925

68

Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement

(57.479)

Afschrijving van materiële vaste activa

1.574

1.165

Afschrijving van immateriële vaste activa

427

638

Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta

(294)

(309)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

4.242

985

Afname van voorzieningen

(5)

(80)

Toename van pensioenverplichtingen

122

146

Meerwaarde op verkoop van vaste activa

(13)

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

(18.298)

(33.038)

 

 

 

Toename (–) / afname van voorraden

3

(80)

Toename van vorderingen

(10.141)

(7.847)

Toename / afname (–) van schulden

(8.308)

1.175

Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten

267.037

(22.856)

 

 

 

Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

230.293

(62.647)

 

 

 

Betaalde intresten

(25)

(23)

Ontvangen intresten

357

463

Betaalde belastingen

(443)

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

230.182

(62.207)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(2.829)

(2.264)

Aankoop van immateriële vaste activa

(103)

(200)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

16

49

Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven

(110)

3.000

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

(3.026)

585

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(27)

(20)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten

391.953

261.048

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warranten

2.885

10.215

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

394.811

271.243

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(1.801)

144

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

620.167

209.765

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

960.481

397.477