Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans

(niet-geauditeerd)

 

30 juni

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

1.226

1.550

Materiële vaste activa

15.091

13.782

Uitgestelde belastingvorderingen

1.756

1.726

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

54.492

49.384

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.155

1.046

Overige langlopende activa

536

557

Vaste activa

74.257

68.044

 

 

 

Voorraden

322

325

Handels- en overige vorderingen

7.262

3.931

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

10.363

9.161

Geldmiddelen en kasequivalenten

960.481

340.314

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.858

6.857

Vlottend financieel actief gerelateerd aan de Subscription Agreement

8.371

Overige vlottende activa

6.982

5.512

Vlottende activa

992.267

374.470

Totaal activa

1.066.524

442.514

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

223.149

185.399

Uitgiftepremies

648.553

357.402

Overige reserves

(18)

(18)

Omrekeningsverschillen

(1.039)

(467)

Overgedragen verlies

(140.845)

(177.317)

Totaal eigen vermogen

729.800

364.999

 

 

 

Pensioenverplichtingen

2.815

2.693

Voorzieningen

51

55

Financiële verplichtingen (leasing)

37

63

Overige lange termijn schulden

1.392

2.291

Over te dragen opbrengsten lange termijn

220.881

Lange termijn schulden

225.175

5.103

 

 

 

Financiële verplichtingen (leasing)

53

52

Handels- en overige schulden

22.673

29.482

Belastingverplichtingen

2.142

2.583

Toe te rekenen kosten

720

490

Over te dragen opbrengsten

85.961

39.806

Korte termijn schulden

111.549

72.412

Totaal schulden

336.725

77.515

Totaal eigen vermogen en schulden

1.066.524

442.514