Risicofactoren

Risicofactoren

Wij verwijzen naar de beschrijving van de risicofactoren in het Jaarverslag 2015, blz. 55-62, zoals aangevuld door de beschrijving van de risicofactoren in ons meest recente jaarverslag op het formulier 20-F ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), blz. 5-45. Samenvattend hebben de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee wij geconfronteerd worden betrekking op: onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal; productontwikkeling, goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties en commercialisatie; onze afhankelijkheid van derde partijen; onze concurrentiepositie; onze intellectuele eigendom; onze organisatie, structuur en werking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde risico’s die verband houden met onze status als een in de Verenigde Staten genoteerde vennootschap sinds de aandelenuitgifte (in de vorm van ADSs) en notering op NASDAQ in mei 2015); en marktrisico’s met betrekking tot onze aandelen en ADSs.

We worden ook geconfronteerd met een risico met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking onder IFRS van de Subscription Agreement voor de Gilead transactie. Wij verwijzen naar de beschrijving van de kritische boekhoudkundige beoordelingen in dat verband in het Jaarverslag 2015. Na zorgvuldige analyse van het contract en de toepasselijke IFRS literatuur, heeft het management beslist dat het aangewezen was om deze transactie te verwerken als een afgeleid financieel instrument, met een erkenning in resultaat van wijzigingen in haar reële waarde tussen de datum van het tekenen van de Subscription Agreement (16 december 2015) en de datum van inwerkingtreding van dit akkoord (19 januari 2016). Onze commissaris heeft deze belangrijke transactie geauditeerd en is akkoord gegaan met het standpunt ingenomen door het management. In het kader van de goedkeuringsprocedure door de toezichthouder van het noteringsprospectus voor de aandelen uitgegeven als gevolg van deze transactie, heeft de FSMA de boekhoudkundige verwerking onder IFRS van de Subscription Agreement nagekeken. Rekening houdende met de complexiteit van de vragen en het gebrek aan specifieke gezaghebbende literatuur, heeft de FSMA besloten om, overeenkomstig ESMA richtlijnen aangaande het toezicht op de financiële verslaggeving, deze boekhoudkundige verwerking als nieuw vraagstuk ter discussie voor te leggen aan de European Securities and Markets Authority via haar European Enforcers Coordination Sessions (EECS) forum, een forum waarin alle nationale EU-toezichthouders inzake financiële verslaggeving elkaar ontmoeten om een consistente benadering inzake IFRS in de verschillende EU-lidstaten te verzekeren. Op de datum van dit verslag heeft de FSMA nog geen finale beslissing genomen. Daarom is het momenteel onzeker of de FSMA een wijziging zal willen in de manier waarop de Gilead transactie verwerkt werd in onze geauditeerde financiële cijfers voor het jaar eindigend op 31 december 2015 en in onze niet-geauditeerde tussentijdse financiële cijfers voor het eerste halfjaar van 2016 opgenomen in dit verslag. Deze beslissing zou geen invloed hebben op onze kaspositie of kasstromen.

Wij verwijzen ook naar de beschrijving van het financieel risicomanagement van de Groep zoals weergegeven in het Jaarverslag 2015, blz. 139-142, die nog steeds geldig blijft.