34. Financieel risicomanagement

34. Financieel risicomanagement

Zie “Risicofactoren” voor meer informatie over algemene risicofactoren.

Financiële risicofactoren

Onze financiële risico’s worden centraal beheerd. Onze financiële afdeling coördineert de toegang tot de nationale en internationale financiële markten en beschouwt en beheert continu de financiële risico’s met betrekking tot onze activiteiten. Deze hebben betrekking op het risico op de financiële markten, het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en het valutarisico. Er zijn geen andere belangrijke risico’s, zoals renterisico, want wij hebben bijna geen financiële schulden en hebben een sterke kaspositie. Wij doen niet aan het kopen of verhandelen van financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

Categorieën van materiële financiële activa en schulden:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Financiële activa

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

340.314

187.712

In pand gegeven geldmiddelen (korte en lange termijn)

7.903

10.728

Handelsvorderingen

1.494

1.340

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (korte en lange termijn)

58.545

51.296

Vlottend financieel actief gerelateerd aan akkoord over intekening op aandelen

8.371

 

Overige vorderingen

2.426

1.862

Totaal financiële activa

419.052

252.937

 

 

 

Financiële schulden

 

 

Handels- en overige schulden

29.482

30.007

Overige lange termijn schulden

2.291

923

Financiële verplichtingen (leasing)

115

167

Belastingverplichtingen

2.583

2.582

Totaal financiële schulden

34.471

33.679

Akkoord met Gilead over de intekening op aandelen

Door ons akkoord met Gilead over de intekening op aandelen werden we tijdelijk blootgesteld aan risico op financiële markten en valutarisico.

Op 16 december 2015 tekenden Gilead Sciences, Inc. en Galapagos NV een globaal samenwerkingsakkoord over de ontwikkeling en commercialisering van filgotinib. In het kader van deze overeenkomst verbond Gilead zich tot een upfront betaling van $725 miljoen, bestaande uit een licentievergoeding van $300 miljoen en een investering in het kapitaal van Galapagos NV voor $425 miljoen, door intekening op nieuwe aandelen aan een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie. Deze overeenkomst werd effectief voltooid en trad in voege op 19 januari 2016; de volledige betaling werd uitgevoerd.

Als gevolg van deze overeenkomst erkenden wij een uitgestelde opbrengst en een overeenkomstig vlottend afgeleid financieel actief van €39 miljoen bij ondertekening van de overeenkomst met Gilead over de inschrijving op de aandelen (de “Subscription Agreement”), zoals vereist door IAS 39. Dit financieel actief toonde aanvankelijk de uitgiftepremie die Gilead ging betalen, bovenop de slotkoers van het Galapagos aandeel op de dag van de ondertekening van de Subscription Agreement. Dit bedrag vertegenwoordigt ook een uitgestelde opbrengst die in resultaat zal genomen worden volgens hetzelfde ritme als de $300 miljoen upfront betaling van de licentievergoeding.

De reële waarde van dit afgeleid financieel instrument werd aanvankelijk berekend op 16 december 2015, gebaseerd op de verwachte waarde van het Galapagos aandeel einde januari 2016, de verwachte volatiliteit van de wisselkoers EUR/USD en de toepasselijke discontovoeten.

Volgens IAS 39 moet de reële waarde van het financieel instrument herberekend worden zowel op jaareinde als bij de invoegetreding van de Subscription Agreement op 19 januari 2016, op de vervaldag van het financieel actief. Wijzingen in de reële waarde van het financieel instrument worden in de resultatenrekening opgenomen.

De afname van de reële waarde van het financieel instrument, te wijten aan de stijging van de koers van het Galapagos aandeel in de periode tussen het ondertekenen van de Subscription Agreement en 31 december 2015, resulteerde in een negatieve, non-cash reële waarde kost van €30,6 miljoen, zonder effect op de kaspositie. Op 31 december 2015 werd de reële waarde van dit financieel actief herberekend op basis van de verwachte waarde van het Galapagos aandeel einde januari 2016, de verwachte volatiliteit van de wisselkoers EUR/USD en de toepasselijke discontovoeten.

Op 19 januari 2016 werd de transactie officieel afgerond door de intekening door Gilead Biopharmaceutics Ireland Unlimited Company op 6.760.701 nieuwe aandelen van Galapagos NV aan een prijs van €58,00 per aandeel inclusief uitgiftepremie, voor een totaal van $425 miljoen of €392.120.658 aan een koers EUR/USD van 1,0839.

De toename van de reële waarde van het financieel actief, te wijten aan de daling van de koers van het Galapagos aandeel in de periode tussen 1 en 19 januari 2016, zal leiden tot een positieve non-cash opbrengst in het eerste kwartaal van 2016 van €57,5 miljoen, wederom zonder effect op de kaspositie.

Liquiditeitsrisico

Onze geconsolideerde balans toont een bedrag van €177,3 miljoen aan overgedragen verliezen op het einde van 2015. Het Management voorspelt onze liquiditeitsbehoefte om ervoor te zorgen dat wij over voldoende liquide middelen beschikken om aan de operationele behoeften te voldoen. Wij hebben geen kredietlijnen. Dergelijke prognoses zijn gebaseerd op realistische veronderstellingen met betrekking tot ontvangen succes- en upfront-betalingen rekening houdende met de ervaringen uit het verleden, met in het achterhoofd dat niet alle nieuwe geplande projecten zullen worden gerealiseerd.

Kredietrisico

De term “kredietrisico” verwijst naar het risico dat de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, wat resulteert in financieel verlies voor ons.

De handelsvorderingen bestaan uit een beperkt aantal kredietwaardige klanten, waaronder vele grote farmaceutische bedrijven, verspreid over verschillende geografische gebieden. Om het risico van financiële verliezen te beperken, hebben wij een beleid ontwikkeld om alleen te handelen met kredietwaardige tegenpartijen.

Wij verlenen krediet aan onze klanten in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening. Meestal vereisen wij geen onderpand of andere zakelijke zekerheden om de verschuldigde bedragen in te dekken. Het Management evalueert voortdurend de kredietwaardigheid van de klantenportefeuille. Alle vorderingen worden als inbaar beschouwd, met uitzondering van deze waarvoor een voorziening voor dubieuze debiteuren is geboekt.

Vervaldagenbalans van vervallen, doch inbaar geachte handelsvorderingen

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

60–90 dagen

86

17

90–120 dagen

 

 

meer dan 120 dagen

17

45

Onze geldmiddelen en kasequivalenten worden hoofdzakelijk belegd in spaar- en depositorekeningen. Spaar- en depositorekeningen genereren beperkte rente-opbrengsten. Voor banken en financiële instellingen worden alleen onafhankelijk beoordeelde partijen met een minimum ‘A’rating in het begin van de looptijd geaccepteerd.

Intrestrisico

Wij worden momenteel niet blootgesteld aan een aanzienlijk intrestrisico. Het enige variabele rentedragend financieel actief zijn de geldmiddelen geplaatst bij banken. De invloed van een stijging of daling van de rentevoeten zou slechts een immateriële invloed hebben op het resultaat.

Wisselkoersrisico

Wij worden blootgesteld aan het buitenlandse wisselkoersrisico voortkomend uit blootstelling aan verschillende vreemde valuta. Onze functionele valuta is de Euro, maar wij ontvangen ook betalingen van onze belangrijkste en voornaamste zakenpartner AbbVie in US dollar. Bovendien kopen wij ook enkele verbruiksartikelen en materialen aan in US dollar, Zwitserse frank, Britse pond en Kroatische kuna.

Om dit risico te beperken, trachten wij de inkomende en uitgaande kasstromen in valuta anders dan de Euro af te stemmen. Daarenboven worden contracten door onze verschillende entiteiten vooral afgesloten in de functionele valuta van die entiteit, behalve de alliantieovereenkomsten getekend met AbbVie. Daarvoor worden de betalingen uitgevoerd in US dollar.

Om dit risico nog meer te beperken, hebben wij in de loop van 2012 een netting-systeem geïmplementeerd, dat intra-groepsbetalingen tussen entiteiten met een verschillende functionele valuta beperkt.

Het wisselkoersrisico in geval van een verandering van 10% in de wisselkoers bedraagt:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Boekwaarde

 

 

Stijging Euro – US Dollar

506

589

Stijging Euro – GB Pond

164

138

Stijging Euro – CH Frank

169

181

Stijging Euro – HR Kuna

(50)

215

Stijging CH Frank – GB Pond

 

Stijging HR Kuna – GB Pond

 

Stijging US Dollar – GB Pond

(907)

(807)

Kapitaalrisicofactoren

Wij beheren ons kapitaal met als doel te verzekeren dat wij in continuïteit kunnen blijven opereren. Tegelijkertijd wensen wij het rendement aan onze aandeelhouders te verzekeren via de resultaten van onze onderzoeksactiviteiten.

Onze kapitaalstructuur bestaat uit geldmiddelen en kasequivalenten, financieringsschulden (die wij nauwelijks hebben per 31 december 2015 – wij hebben geen financiële schulden naast de financiële leasings en voorschotten van Oseo, een Franse publieke organisatie die instaat voor innovatieondersteuning voor €0,4 miljoen), eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van Galapagos, waaronder aandelenkapitaal, reserves en overgedragen resultaten, zoals vermeld in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

Wij beheren onze kapitaalstructuur en voeren de nodige aanpassingen door met het oog op economische schommelingen, de risico’s eigen aan onderliggende activa en de liquiditeitsnoden van de huidige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

De deugdelijkheid van de kapitaalstructuur zal afhankelijk zijn van vele factoren, onder andere de wetenschappelijke vooruitgang in de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, de omvang van dergelijke programma’s, de betrokkenheid met reeds bestaande maar ook nieuwe klinische CRO’s, de vaardigheid om nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden te sluiten, de investeringen, de marktontwikkelingen en andere toekomstige overnames.

Noch Galapagos NV, noch enige andere van haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan om het even welke extern opgelegde kapitaalvereiste, naast degene die voortkomen uit de toepasbare vennootschapswetgeving.