Kasstroomoverzichten

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

 

Jaareinde 31 december

 

(In duizenden €)

2015

2014

Toelichting

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

187.712

138.175

18

 

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

(118.410)

33.211

 

 

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

 

Belastingopbrengsten (–) / kosten

(1.218)

2.337

10

Overige netto financiële opbrengsten

(448)

(1.841)

9

Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op aandelen

30.632

8

Afschrijving van materiële vaste activa

2.372

3.582

14

Afschrijving van immateriële vaste activa

1.030

1.067

13

Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta

(398)

(261)

 

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

5.036

2.952

30

Toename / afname (–) van voorzieningen

(125)

27

25

Toename van pensioenverplichtingen

30

409

29

Meerwaarde op verkoop van vaste activa

(62)

 

 

Meerwaarde op verkoop van de service divisie

 

(67.508)

33

 

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

(81.560)

(26.025)

 

 

 

 

 

Toename van voorraden

(44)

(32)

 

Toename van vorderingen

(7.220)

(10.110)

17

Afname van schulden

(26.728)

(40.311)

24

 

 

 

 

Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(115.553)

(76.479)

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(49)

(113)

 

Ontvangen intresten

1.106

951

 

Betaalde (–) / ontvangen belastingen

(94)

86

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(114.590)

(75.555)

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(6.100)

(2.061)

14

Aankoop van immateriële vaste activa

(565)

(743)

13

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

110

45

14

Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

 

130.787

33

Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven

2.258

(7.422)

16

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

(4.297)

120.606

 

 

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(43)

(216)

23

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten

271.413

4.430

19

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

271.370

4.214

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

118

271

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

152.601

49.537

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar

340.314

187.712