25. Voorzieningen

25. Voorzieningen

(In duizenden €)

Voordelen bij uitdiensttreding (Lange Termijn)

Overige voorzieningen (Lange Termijn)

Voorzieningen voor herstructurering (Korte Termijn)

Overige voorzieningen (Korte Termijn)

Totaal

Beginsaldo per 1 januari 2015

14

57

32

73

176

Voorzieningen aangelegd in de loop van het boekjaar

Aanwendingen van voorzieningen

(7)

(10)

(35)

(73)

(125)

Omrekeningsverschillen

4

4

Eindsaldo per 31 december 2015

8

47

55

De afname van de voorzieningen in 2015 is vooral te wijten het gebruik van de voorziening voor ontsmetting van het gebouw in Frankrijk (€0,1 miljoen).