29. Pensioenplannen

29. Pensioenplannen

Toegezegde-bijdrageregelingen

Wij hebben toegezegde-bijdrageregelingen voor al het personeel dat hiervoor in aanmerking komt. De activa van deze plannen worden los van onze activa beheerd in specifieke pensioenplannen. Ingeval van toegezegde-bijdrageregelingen betalen wij bijdragen aan openbaar of privaat beheerde pensioen- of verzekeringsfondsen. Eenmaal de bijdrage werd betaald, hebben wij geen verdere verplichtingen meer.

Ons personeel in België is aangesloten bij toegezegde-bijdrageregelingen (extralegaal pensioen). Deze regelingen zijn onderworpen aan een minimum gegarandeerd rendement conform de Belgische wetgeving van 3,25% voor werkgeversbijdragen en 3,75% voor werknemersbijdragen tot en met 31 december 2015. Deze rendementen, die als gemiddelde voor een gehele carrière gelden, kunnen worden aangepast door een Koninklijk Besluit. Daarom werden deze plannen verwerkt als toegezegde-bijdrageregelingen.

De bijdragen voor die pensioenplannen voor de werkgever voor 2015 en 2014 bedroegen respectievelijk €476,3 duizend en €465,6 duizend, waarvan €35,9 duizend werd betaald na 31 december 2015 (2014: €32,9 duizend). Er werden geen bijdragen betaald door de werknemers.

De fondsbeleggingen per 31 december 2015 bestonden uit €1.063,7 duizend individuele verzekeringsreserves, die een gewogen gemiddelde gewaarborgde rentevoet van 3,0% hadden.

Ten gevolge van de wet van 18 december 2015 worden volgende minimale rendementen gegarandeerd door de werkgever: (a) voor de bijdragen gestort vanaf 1 januari 2016, een nieuw variabel minimum rendement, gebaseerd op OLO’s, met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%. Gezien de lage stand van de OLO’s de laatste jaren betekent dit dat het percentage initieel zal vastgelegd worden op het minimum van 1,75%; (b) voor de bijdragen betaald tot einde december 2015 blijven de oude minimumrendementsgaranties van toepassing, tot vertrek van het personeel.

Gelet op de minimumrendementsgaranties classificeren deze Belgische toegezegde bijdrage regelingen (vaste bijdrage plannen) als toegezegd pensioenregelingen (vaste prestatie plannen).

Per 31 december 2015 werd er geen nettoverplichting erkend (2014: nihil) op de balans omdat het minimaal rendement gegarandeerd door de werkgever het rendement gegarandeerd door de verzekering benadert.

Vergelijkbare pensioenregelingen gelden voor onze entiteiten in andere landen. Het verschuldigd bedrag voor deze pensioenregelingen voor de voortgezette activiteiten bedroeg in 2015 €1,5 miljoen (2014: €1,5 miljoen).

Toegezegde-pensioenregelingen

Wij hanteren twee toegezegde-pensioenregelingen voor Frankrijk. De toegezegde pensioenregelingen worden niet gefinancierd door fondsen.

De collectieve arbeidsovereenkomsten van de chemische en farmaceutische industrie vereisen dat onze Franse entiteit een pensioenuitkering betaalt afhankelijk van de anciënniteit van de werknemers op het moment dat ze met pensioen gaan. De verplichtingen voor deze pensioenuitkering bedroegen €1.520,9 duizend voor 2015 (2014: €1.622,3 duizend). Deze daling is voornamelijk te wijten aan de veranderde actuariële assumpties (toename van de disconteringsvoet van 1,75% naar 2%).

Daarnaast worden in Frankrijk eveneens anciënniteitspremies betaald. De voorzieningen voor deze uitkeringen bedroegen €1.172,0 duizend in 2015 (2014: €1.242,9 duizend).

De totale verplichting opgenomen in de balans met betrekking tot de toegezegde-pensioenregelingen bedraagt €2.692,9 duizend per 31 december 2015 (2014: €2.865,2 duizend).

Actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk in de balans opgenomen, met als tegenpost een kost of een opbrengst in de andere elementen van het totaalresultaat (OCI), in overeenstemming met IAS 19R. Ze worden vervolgens niet overgeboekt naar winst of verlies. Actuariële winsten ten bedrage van €201,5 duizend zijn opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) per einde 2015 (2014: €266,6 duizend actuariële verliezen).

In de balans opgenomen verplichtingen

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Contante waarde van de gefinancierde brutoverplichting

 

 

Opgebouwde reserves

(1.064)

 

Tekort / overschot

(1.064)

 

Contante waarde van de niet gefinancierde brutoverplichting

2.693

2.865

Reclassificatie – Belgische contributie plannen

1.064

 

Verplichtingen opgenomen in de balans

2.693

2.865

De contante waarde van de brutoverplichting is als volgt geëvolueerd:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Beginsaldo

2.865

2.189

 

 

 

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

194

228

Rentekosten

50

65

Betaalde vergoedingen

(44)

(48)

Reclassificatie – Belgische contributie plannen

1.064

 

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen

(27)

82

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe financiële veronderstellingen

(99)

347

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe demografische veronderstellingen

(247)

3

Eindsaldo

3.757

2.865

De reële waarde van de opgebouwde reserves is als volgt geëvolueerd:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Beginsaldo

 

 

Reclassificatie – Belgische contributie plannen

(1.064)

 

Eindsaldo

(1.064)

De totale lasten opgenomen in de resultatenrekening bedragen:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

194

228

Rentekosten

50

65

Herwaardering van de netto verplichtingen / netto activa

(171)

165

Totaal kosten

73

457

De in de balans opgenomen verplichting sluit als volgt aan:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Beginsaldo

2.865

2.189

Totale last opgenomen in de winst-en verliesrekening

73

457

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

(202)

267

Betaalde vergoedingen

(44)

(48)

Eindsaldo

2.693

2.865

De voornaamste actuariële veronderstellingen zijn:

 

Jaareinde 31 december

(%)

2015

2014

Disconteringsvoet

2,00%

1,75%

Verwachte salarisstijging

2,25%

2,25%

Inflatievoet

1,75%

1,75%

De disconteringsvoet is gebaseerd op de Corporate AA10+ index (eerste-klas private sector obligaties in Euro met een looptijd die overeenkomt met de verplichtingen).

Opsplitsing van de contante waarde van de brutoverplichting volgens type plan : aantal deelnemers

 

Jaareinde 31 december

(aantal deelnemers)

2015

2014

Actieve deelnemers aan het plan

254

125

Opsplitsing van de contante waarde van de brutoverplichting volgens aard van de voordelen

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Pensioens- en overlijdensdekkingen

2.585

1.622

Overige voordelen na actieve dienst

1.172

1.243

Fair value van de opgebouwde reserve volgens categorie

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Aandelen

74

 

Obligaties

979

 

Kasmiddelen

11

 

Sensitiviteitsanalyse op de disconteringsvoet: effect op de verplichting

 

 

 

Jaareinde 31 december

Verplichting (In duizenden €)

2015

Disconteringsvoet 1,50%

2.868

Disconteringsvoet 1,75%

2.779

Disconteringsvoet 2,00%

2.693

Disconteringsvoet 2,25%

2.612

Disconteringsvoet 2,50%

2.534

Sensitiviteitsanalyse op de disconteringsvoet: effect op de verplichting

 

 

 

Jaareinde 31 december

Verplichting (In duizenden €)

2014

Disconteringsvoet 1,25%

3.068

Disconteringsvoet 1,50%

2.964

Disconteringsvoet 1,75%

2.865

Disconteringsvoet 2,00%

2.772

Disconteringsvoet 2,25%

2.682