10. Belastingen

10. Belastingen

Belastingen met betrekking tot voortgezette activiteiten

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en 2014:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Belastingen

(215)

(2.396)

Uitgestelde belastingen

1.433

293

Totaal Belastingen

1.218

(2.103)

Belastingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, zijnde €0,2 miljoen, zijn gerelateerd aan dochterondernemingen die werken op een cost plus basis.

Belastingen opgenomen in 2014 bedroegen €2,4 miljoen en hebben betrekking op een fiscale voorziening voor dochterondernemingen die onder een cost plus transferprijsregeling vallen, veroorzaakt door een fiscale controle.

De uitgestelde belastingen opgenomen in 2014 en 2015 voor een bedrag van respectievelijk €0,3 miljoen en €1,4 miljoen hebben beide betrekking op dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen op 31 december 2015 en 2014:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Te betalen belastingen

2.583

2.582

Totaal belastingverplichtingen

2.583

2.582

De belastingverplichtingen bedragen €2,6 miljoen op 31 december 2015 en 2014 en hebben voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor één van de dochterondernemingen die opereert op een cost plus basis ten bedrage van €2,1 miljoen, als gevolg van een fiscale controle. Daarnaast zijn belastingen op gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van de service divisie in 2014 inbegrepen in de belastingverplichtingen voor een bedrag van €0,4 miljoen. De te betalen belastingen in verband met de verkoop van de service divisie betrof slechts €0,4 miljoen, aangezien de meerwaarde wordt beschouwd als een vermogenswinst onder de Belgische fiscale wetgeving, die onderworpen is aan een belasting van minder dan 1%.

Belastingen in de resultatenrekening

De vennootschapsbelasting wordt berekend aan 34% (2014: 34%) – het geldende belastingtarief in België – op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden is het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Verlies voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

(119.627)

(35.201)

Winst voor belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

70.748

Winst / verlies (–) voor belastingen

(119.627)

35.548

Verwachte belastingen, berekend door toepassing van het Belgische statutaire belastingstarief (34%) op de boekhoudkundige winst / verlies (–) (theoretisch)

(40.661)

12.083

Belastingkosten / opbrengsten (–) in de resultatenrekening (effectief) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

(1.218)

2.103

Belastingkosten in de resultatenrekening (effectief) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

234

Belastingkosten / opbrengsten (–) in de resultatenrekening (effectief)

(1.218)

2.337

Te verklaren verschil in belastingkosten / opbrengsten

39.444

(9.746)

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

328

6

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(5.934)

(41.249)

Impact van consolidatie correctie zonder fiscale impact

57

12.786

Impact van niet-aftrekbare kosten

1.966

1.459

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(1.307)

(293)

Impact van wijzigingen in belastingtarieven

 

(165)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(597)

(1.549)

Impact van onder- of overwaardering van provisies in vorige periodes

58

2.144

Impact van niet-erkenning van eerdere niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

45.195

17.688

Impact van belastingkrediet voor R&D

(322)

(572)

Impact van terugdraaien van erkenning van eerdere opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

 

 

Totaal verklaringen

39.444

(9.746)

Het belangrijkste verschil tussen de theoretische belasting en de effectieve belastingdruk voor het boekjaar 2015 wordt vooral verklaard door de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen fiscale verliezen waarvoor wij conservatief oordelen dat het niet waarschijnlijk is dat deze in de nabije toekomst zullen worden gerealiseerd.

Het belangrijkste verschil tussen de theoretische belasting en de effectieve belastingdruk voor het boekjaar 2014 wordt eerst en vooral verklaard door de lage vermogenswinstbelasting (minder dan 1%) onder de Belgische fiscale wetgeving toegepast op de meerwaarde uit de verkoop van de service divisie (zie lijnen niet-belastbare opbrengsten en consolidatie correcties zonder fiscale impact), en door de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen fiscale verliezen waarvoor wij conservatief oordelen dat het niet waarschijnlijk is dat deze in de nabije toekomst zullen worden gerealiseerd.

Niet-belastbare opbrengsten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2015 en 2014 omvatten niet- belastbare subsidies en belastingkredieten.