30. Warrantplannen

30. Warrantplannen

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de warrantplannen in de periodes waarover gerapporteerd wordt. Verschillende warrantplannen werden goedgekeurd ten gunste van onze werknemers, en ten gunste van Bestuurders en zelfstandige consulenten van Galapagos NV. Voor warranten uitgegeven voor 2011 aan werknemers en onafhankelijke consulenten gelden de volgende verwervingscriteria: 10% van de waranten zijn verworven op de dag van de toekenning; de volgende 10% is verworven op de eerste verjaring na de toekenning, nog eens 20% op de tweede verjaring en nog eens 20% op de derde verjaring na de toekenning. De laatste 40% is verworven na het einde van het derde jaar na de toekenning. De warranten toegekend onder de warrantplannen die werden uitgegeven vanaf 2011 tot en met Warrantplan 2015, worden definitief verworven op het einde van het derde kalenderjaar na de toekenningsdatum, zonder tussenliggende verwerving. De warranten die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B) en Warrantplan 2015 RMV worden definitief verworven op de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding van de warranten vaststelt. De warranten aangeboden aan Bestuurders worden definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warranten kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning, met uitzondering evenwel van de warranten die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B) en Warrantplan 2015 RMV, die uitoefenbaar worden vanaf de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding van de warranten vaststelt. Op grond van een besluit van de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 23 mei 2011 is in de warrantplannen een clausule ingevoegd waardoor in geval van wijziging in de controle van Galapagos NV alle uitstaande warranten onmiddellijk verworven worden en uitoefenbaar zijn.

Na de omgekeerde aandelensplitsing 4:1, beslist door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 29 maart 2005, geven 4 warranten uit het Warrantplan 2002 België het recht om in te tekenen op één aandeel. Voor de Warrantplannen die gecreëerd zijn vanaf 2005 geeft één warrant de warranthouder het recht om in te tekenen op één aandeel. In de samenvattingen en tabellen hieronder zijn de aantallen van de warranten uitgegeven onder Warrantplan 2002 België gedeeld door 4 om verwarring omtrent de rechten te vermijden.

Onderstaande samenvattingen en tabellen houden geen rekening met de warranten die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B) (namelijk 399.000 warranten) en Warrantplan 2015 RMV (namelijk 97.500 warranten). De warranten onder deze plannen werden aangeboden op 22 december 2015 onder voorbehoud van aanvaarding door de begunstigden; op 31 december 2015 waren deze warranten noch formeel aanvaard, noch uitgegeven.

De volgende tabel verschaft een overzicht van de uitstaande en uitoefenbare warranten op 31 december 2015, per Warrantplan:

Warranten

Datum van toekening

Vervaldatum

uitoefenprijs (€)

Uitstaand per 1 januari 2015

Toegekend tijdens het jaar

Uitgeoefend tijdens het jaar

Verbeurd tijdens het jaar

Vervallen tijdens het jaar

Uitstaand per 31 december 2015

Uitoefen­baar per 31 december 2015

2002 B

09.07.2004

01.02.2017

4

31.250

 

 

 

 

31.250

31.250

2002 B

31.01.2005

01.02.2017

6,76

45.000

 

(15.000)

 

 

30.000

30.000

2005

04.07.2005

03.07.2018

6,91

131.000

 

(11.000)

 

 

120.000

120.000

2005

23.11.2005

22.11.2018

8,35

32.500

 

(32.500)

 

 

0

0

2005

15.12.2005

14.12.2018

8,6

12.500

 

 

 

 

12.500

12.500

2005

22.11.2006

21.11.2019

8,65

525

 

(525)

 

 

0

0

2006 BNL

13.02.2006

12.02.2019

8,61

35.098

 

(35.098)

 

 

0

0

2006 BNL

04.05.2007

03.05.2020

9,22

7.500

 

 

 

 

7.500

7.500

2006 BNL

28.06.2007

27.06.2020

8,65

735

 

 

 

 

735

735

2006 BNL

21.12.2007

20.12.2020

7,12

2.100

 

(525)

 

 

1.575

1.575

2007

28.06.2007

27.06.2015

8,65

108.126

 

(108.126)

 

 

0

0

2007

28.06.2007

27.06.2020

8,65

104.644

 

(55.735)

 

 

48.909

48.909

2007 RMV

25.10.2007

24.10.2020

8,65

49.350

 

(5.225)

 

 

44.125

44.125

2008

26.06.2008

25.06.2021

5,6

130.615

 

(40.700)

 

 

89.915

89.915

2009

01.04.2009

31.03.2017

5,87

158.250

 

(115.750)

 

 

42.500

42.500

2010

27.04.2010

26.04.2018

11,55

246.000

 

(149.700)

 

 

96.300

96.300

2010 (B)

27.04.2010

26.04.2015

11,55

185.020

 

(185.020)

 

 

0

0

2010 (C)

23.12.2010

26.04.2018

11,74

75.000

 

(75.000)

 

 

0

0

2011

23.05.2011

22.05.2019

9,95

482.500

 

(405.000)

 

 

77.500

77.500

2011 (B)

23.05.2011

22.05.2016

9,95

127.750

 

(9.810)

 

 

117.940

117.940

2012

03.09.2012

02.09.2020

14,19

375.490

 

 

(5.000)

 

370.490

 

2013

16.05.2013

15.05.2021

19,38

453.240

 

 

(7.500)

 

445.740

 

2013 (B)

18.09.2013

17.09.2021

15,18

75.000

 

 

(45.000)

 

30.000

 

2014

25.07.2014

24.07.2022

14,54

571.660

 

 

(15.000)

 

556.660

 

2014 (B)

14.10.2014

13.10.2022

11,93

150.000

 

 

 

 

150.000

 

2015

30.04.2015

29.04.2023

28,75

 

532.053

 

 

 

532.053

 

Totaal

 

 

 

3.590.853

532.053

(1.244.714)

(72.500)

2.805.692

720.749

 

Warranten

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs (€)

Uitstaande per 31 december 2013

3.627.076

11,50

Uitoefenbaar per 31 december 2013

1.138.438

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

721.660

 

Verbeurd tijdens het jaar

(252.800)

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(505.083)

 

Vervallen tijdens het jaar

 

 

Uitstaande per 31 december 2014

3.590.853

12,06

Uitoefenbaar per 31 december 2014

1.355.213

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

532.053

 

Verbeurd tijdens het jaar

(72.500)

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(1.244.714)

 

Vervallen tijdens het jaar

 

Uitstaande per 31 december 2015

2.805.692

16,22

Uitoefenbaar per 31 december 2015

720.749

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de waardering van de warranten.

Warrantplannen

 

2015

2014

2014

 

30 Apr

14 Oct

25 Jul

Uitoefenprijs (€)

28,75

11,93

14,54

Huidige aandelenkoers (€)

46,09

10,95

14,38

Reële waarde op datum van toekenning (€)

26,05

4,35

6,14

Geschatte volatiliteit (%)

39,2

38,03

38,76

Looptijd tot vervaldatum (in jaren)

8

8

8

Risicovrije rentevoet (%)

0,39

0,58

0,58

Verwachte dividenden

Geen

Geen

Geen

De uitoefenprijs van de warranten wordt bepaald op grond van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de historische volatiliteit van de koers van het aandeel over de verwachte levensduur van de warranten, gevalideerd op basis van de volatiliteit van een representatieve biotech index.

De verjaringstijd van de warrant wordt berekend als de geschatte duur tot uitoefening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de plannen.

De warranten werden verwerkt in overeenstemming met de IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen. IFRS 2 werd toegepast voor alle warranten aangeboden na 7 november 2002.

Onze warrantenkost bedroeg €5.036 duizend in 2015 (2014: €2.952 duizend).

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande warranten per categorie warranthouders op 31 december 2015 en 2014.

Categorie

 

Jaareinde 31 december

(In aantal warranten)

2015

2014

Niet-uitvoerende bestuurders

115.730

199.070

Directiecomité

1.376.874

1.445.000

Overige

1.313.088

1.946.783

Totaal uitstaande warranten

2.805.692

3.590.853

De uitstaande warranten op het einde van het boekjaar hebben een gemiddelde uitoefenprijs van €16,22 (2014: €12,06) en een gewogen gemiddelde resterende levensduur van 1.469 dagen (2014: 1.639 dagen).