Statutaire resultaten van Galapagos NV

Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

Dit overzicht heeft alleen betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de brief van het management.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV bedroegen in 2015 €193,1 miljoen ten opzichte van €172,7 miljoen in 2014. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een toename van de opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële vaste activa - zijnde geactiveerde R&D uitgaven - die voor €23,7 miljoen meer hebben bijgedragen tot de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar. De omzet (met name R&D opbrengsten) daalde lichtjes met €3,2 miljoen ten opzichte van 2014. De overige bedrijfsopbrengsten bedragen €15,2 miljoen, inclusief €3,1 miljoen erkende subsidies voor R&D projecten, €3,3 miljoen doorrekeningen aan dochtervennootschappen en €5,3 miljoen erkende fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa.

De bedrijfskosten van 2015 bedroegen €242,9 miljoen ten opzichte van €197,6 miljoen in 2014. Aankopen van verbruiksgoederen zijn licht gestegen van €3,7 miljoen in 2014 tot €4,4 miljoen in 2015. De diensten en diverse goederen zijn sterk gestegen tot €131,7 miljoen in vergelijking met €96,7 miljoen in 2014, voornamelijk als gevolg van €19,4 miljoen eenmalige kosten gerelateerd aan het wereldwijde aanbod van gewone aandelen op 19 mei 2015 (NASDAQ IPO). Daarnaast heeft de toegenomen onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, aangestuurd door een meer volwassen pijplijn van onze R&D projecten, ook bijgedragen aan een stijging van de kosten.

Personeelskosten in 2015 bedroegen €15,7 miljoen ten opzichte van €13,7 miljoen in 2014. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2015 bedroeg 133, exclusief ingehuurd personeel. 

De afschrijvingen stegen tot €82,6 miljoen in 2015, vergeleken met €76,8 miljoen in 2014. Dit is te wijten aan geboekte afschrijvingen op de intern gekapitaliseerde immateriële activa in 2012, 2013, 2014 en 2015.

In 2015 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV aanzienlijk afgenomen tot €1,6 miljoen ten opzichte van €108,1 miljoen in 2014. Deze daling wordt verklaard door een meerwaarde van €105,9 miljoen gerealiseerd op de verkoop van de service divisie aan Charles River Laboratories International, Inc. op 1 april 2014. De financiële kosten bedroegen €1,2 miljoen ten opzichte van €1,1 miljoen in 2014.

Buitengewone kosten bedroegen €13,5 miljoen in 2015, ten opzichte van €19,7 miljoen in 2014, wat voornamelijk bestaat uit buitengewone afschrijvingen van gekapitaliseerde R&D kosten met betrekking tot beëindigde overeenkomsten of programma’s die op non-actief staan (€13,2 miljoen in 2015, vergeleken met €13,5 miljoen in 2014).

Er zijn in 2015 geen belastingen op het resultaat geregistreerd. Belastingen in 2014 (€0,4 miljoen) hadden betrekking op meerwaardebelastingen op de verkoop van de service divisie.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D uitgaven in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkope, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen. Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De geactiveerde R&D kosten bedroegen €153 miljoen ten opzichte van €129,5 miljoen vorig jaar.

De investeringen in vaste activa in 2015 bedroegen €1,4 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestaan voornamelijk uit nieuwe laboratoriumapparatuur, alsmede investeringen in immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkeling van software.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2015 bedroeg €339,4 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een verlies van €63,0 miljoen, vergeleken met een winst van €62,0 miljoen in 2014. De opgenomen nettowinst in 2014 kan volledig worden verklaard door een aanzienlijke meerwaarde op de verkoop van de service divisie zoals hierboven vermeld. Over het algemeen is het resultaat van Galapagos NV in grote mate beïnvloed door het feit dat, met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven activeert, alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden. Deze activering beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in positieve zin met €55,0 miljoen in 2015, vergeleken met een positief effect van €12,1 miljoen in 2014. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €132,8 miljoen per 31 december 2015. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hieronder voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2015 maakten noch Galapagos NV, noch haar dochtervennootschappen direct of actief gebruik van financiële instrumenten, zoals hedging. Per jaareinde 2015 bestond er evenwel een ingebed financieel instrument in de voorwaarden van het Gilead contract (zie toelichting 8 in de geconsolideerde jaarrekening).