Organisatie, structuur en werking

Risico’s gerelateerd aan onze organisatie, structuur en werking

Ons toekomstig succes is afhankelijk van ons vermogen om de leden van het Directiecomité te behouden en gekwalificeerd personeel aan te trekken, te behouden en te motiveren. Als we niet succesvol zijn in het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd personeel, zijn we mogelijks niet in staat om onze strategie succesvol te implementeren. Adequate verlonings- en incentiveschema’s en het delen van kennis binnen onze organisatie met personeel op sleutelposities verkleinen dit risico. In het recente verleden hebben we steeds succes gehad in het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel.

Risico’s voortkomend uit onbehoorlijk gedrag van werknemers, agenten, onderaannemers of medewerkers kunnen een negatieve invloed hebben op onze reputatie en op onze activiteiten, vooruitzichten, bedrijfsresultaten en financiële toestand. Onze IT-systemen kunnen ernstig verstoord geraken, wat een ongunstige invloed kan hebben op ons bedrijf. Voortzetting van ononderbroken functioneren van ons IT-systeem is cruciaal voor het succes van onze business strategie en bedrijfsvoering. Een herstelplan voor data is geïmplementeerd, evenals een systeem voor het onderscheppen van stroomstoringen. Firewalls en virusscanners bieden een extra en adequate bescherming. Ons personeel moet zich houden aan de continuïteitsplannen en procedures met betrekking tot toegangsrechten en de installatie van de verschillende programma’s. Onderbreking van de bedrijfsvoering kan ons vertraging opleveren in het proces van het ontwikkelen van onze kandidaatproducten. Dit risico heeft een hoge potentiële impact, maar wordt beperkt door beleidsmaatregelen en procedures, zoals de bewaking van de gebouwen, de jaarlijkse loonopslag en bonussen, en maandelijkse management meetings.

We kunnen worden onderworpen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen inzake milieu, gezondheid en veiligheid en kunnen worden onderworpen aan boetes, straffen of andere maatregelen, als we niet voldoen aan dergelijke wet- of regelgevingen. Bovendien kunnen we kosten oplopen die een wezenlijk, negatieve invloed hebben op het succes van onze bedrijfsvoering. Het zeer beperkt gebruik van gevaarlijke materialen, het bestaan van strikte veiligheids- en gezondheidsprocedures en regelmatige inspectie van de veiligheid alsook veiligheidsdagen, verlagen wezenlijk de mogelijke gevolgen en de geschatte waarschijnlijkheid van het risico. Bovendien stellen we kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsmanagers te werk, die op de voet de veiligheid in laboratoria verzekeren en continu streven naar kwaliteit en veiligheid.

Onze samenwerkingsovereenkomsten met onze strategische partners kunnen van ons een aantrekkelijk doelwit maken voor mogelijke acquisities onder bepaalde omstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden zou dit te wijten kunnen zijn aan de structuur van deze samenwerkingsovereenkomsten met onze strategische partners, waardoor zij er de voorkeur aan zouden kunnen geven om ons over te nemen in plaats van de succesbetalingen en royalty’s te betalen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, wat extra onzekerheid zou kunnen brengen voor onze bedrijfsontwikkeling en toekomstsvooruitzichten.

Het is mogelijk dat we in de toekomst strategische overnames doen en eventuele moeilijkheden bij de integratie van dergelijke overnames zouden een negatief effect kunnen hebben op onze aandelenkoers en op de bedrijfsresultaten en de resultaten van onze activiteiten. We kunnen bedrijven en producten die een aanvulling of uitbreiding van haar bestaande activiteiten betekenen verwerven. We zijn echter mogelijks niet in staat om alle verworven activiteiten succesvol te integreren en de verworven activiteiten op rendabele manier uit te baten.

Integratie van elk nieuw verworven bedrijf kan duur en tijdrovend zijn. Integratie-inspanningen vereisen vaak een aanzienlijke hoeveelheid tijd, plaatsen een aanzienlijke druk op het management, op de operationele en financiële middelen, kunnen leiden tot verlies van personeel op sleutelposities en zouden moeilijker of duurder kunnen blijken dan we voorspeld hadden. Als onderdeel van onze inspanningen om bedrijven, activiteiten of kandidaatproducten te verwerven of andere significante transacties aan te gaan, doen we zakelijke, juridische en financiële due diligence met als doel materiële risico’s van de betrokken transacties te identificeren en te evalueren. Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat we uiteindelijk niet succesvol zouden zijn bij het vaststellen of evalueren van al deze risico’s en als gevolg daarvan zouden we misschien niet de beoogde voordelen van een transactie kunnen realiseren.

Als we niet in staat zijn om overgedragen fiscale verliezen te gebruiken om toekomstige belastbare inkomsten te verminderen of niet kunnen genieten van gunstige fiscale wetgevingen, kan onze bedrijfsvoering, het bedrijfsresultaat en de financiële toestand sterk worden aangetast. We kunnen belastingkosten, met inbegrip van boetes, oplopen door het falen van fiscale planning of als gevolg van de betwisting door de belastingdienst van transfer pricing overeenkomsten. Eventuele wijzigingen in de Belgische en internationale fiscale wetgeving of de interpretatie van deze wetgeving door de fiscale autoriteiten kunnen onze activiteiten, de financiële toestand en de resultaten beïnvloeden. Dergelijke potentiële veranderingen en hun impact worden zorgvuldig opgevolgd door ons management en onze adviseurs.

Als bedrijf dat actief is in onderzoek en ontwikkeling in België en Frankrijk, genieten we bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingssteunmaatregelen. Indien de Belgische en/of de Franse regering beslist om deze steunmaatregelen te elimineren of te verminderen in omvang of in mate (wat op elk mogelijk moment zou kunnen beslist worden), zou dit de resultaten van onze activiteiten negatief kunnen beïnvloeden. We verwachten ook in de toekomst voordeel halen uit het initiatief voor aftrek voor inkomsten uit octrooien in België. Indien er echter onverwachte of ongunstige wijzigingen zijn in het Belgische initiatief rond de aftrek voor octrooi-inkomsten, of indien we niet in aanmerking zouden komen voor dergelijke gunstige fiscale wetgeving, kunnen onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand hieronder lijden.

We hebben, tot op heden, een aantal technologische innovatiesubsidies ontvangen, met betrekking tot diverse onderzoeksprogramma’s die de steun genieten vanuit een agentschap van de Vlaamse overheid om de technologische innovatie in Vlaanderen te ondersteunen. Als we niet voldoen aan onze contractuele verplichtingen van de subsidieovereenkomsten, kunnen we gedwongen worden om alle of een deel van de ontvangen subsidies terug te betalen. Dergelijke terugbetaling zou een negatieve impact kunnen hebben op onze capaciteit om onze onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te financieren.

We stellen jaarlijks een gedetailleerd budget op dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor nazicht en goedkeuring. Onze prestaties ten opzichte van het budget worden continu bewaakt door het Directiecomité en worden tenminste eenmaal per kwartaal met de Raad van Bestuur besproken. Voor de opmaak van onze financiële informatie hebben we processen en methoden ontwikkeld ter voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening voor onze jaarlijkse en kwartaalrapportering. Onze management rapporteringssystemen – dat een geavanceerd geïntegreerd ERP-systeem omhelst – stelt ons in staat om consistente financiële en operationele informatie te genereren, waardoor het beheer van onze resultaten op dagelijkse basis kan gebeuren.