Disclaimer en overige informatie

Disclaimer en overige informatie

Dit Jaarverslag bevat alle informatie die vereist is door de toepasselijke Belgische wetgeving.

Galapagos NV is een naamloze vennootschap die is opgericht in België en haar maatschappelijke zetel heeft te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België. Doorheen dit verslag verwijst de term “Galapagos NV” enkel naar de niet-geconsolideerde Belgische vennootschap en verwijzen de termen “wij”, “onze”, “Galapagos” en “de Groep” naar Galapagos NV samen met haar dochtervennootschappen.

Zoals bepaald door de Belgische wet moeten we ons Jaarverslag publiceren in het Nederlands. We stellen eveneens een Engelse vertaling ter beschikking. Wij zijn verantwoordelijk voor de vertaling en de overeenstemming tussen de Nederlandse en de Engelse versie. In geval van discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van het Jaarverslag, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Dit Jaarverslag, inclusief de enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, is voor iedereen beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar bij:

Galapagos NV
Investor Relations
Generaal De Wittelaan L11 A3
2800 Mechelen
België
Tel. +32 15 34 29 00
E-mail: ir@glpg.com

Een elektronische versie van het Jaarverslag, inclusief de enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, is beschikbaar op de website van Galapagos, www.glpg.com.

Wij spannen ons in om de juistheid van de elektronische versie te waarborgen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden of inconsistenties met de gedrukte versie die het gevolg zijn van elektronische transmissie. Daarom beschouwen we enkel de gedrukte versie van het Jaarverslag als rechtsgeldig. Andere informatie op onze website of op andere websites maakt geen deel uit van dit Jaarverslag.

Aangezien onze aandelen tevens in de Verenigde Staten genoteerd zijn, zijn we onderworpen aan de rapporteringsvereisten van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Een jaarverslag op het formulier 20-F zal worden ingediend bij de SEC. Het formulier 20-F zal beschikbaar zijn in de EDGAR-databank van de SEC (https://www.sec.gov/edgar.shtml) en er zal een link naar dit document worden geplaatst op onze website.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit Jaarverslag bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden. Dergelijke verklaringen bevatten vaak, maar niet altijd, woorden en uitdrukkingen zoals “geloven”, “verwachten”, “streven naar”, “plannen”, “trachten”, “schatten”, “kunnen”, “zullen”, ”zouden kunnen”, “verderzetten”, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dit Jaarverslag bevat onder andere volgende toekomstgerichte verklaringen: de verklaringen in de "Brief van het management", de informatie weergegeven in het hoofdstuk met als titel “Vooruitzichten 2016”, de vooropgestelde cash burn voor de beoogde activiteiten van Galapagos gedurende boekjaar 2016, verklaringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van een mogelijke drievoudige combinatietherapie voor patiënten met Klasse II cystic fibrosis of de mogelijke werking en klinische bruikbaarheid van een dergelijke potentiële drievoudige combinatietherapie, verklaringen over de toekomstige ontwikkeling van preklinische kandidaat MOR106, en verklaringen in verband met de verwachte timing, opzet en resultaten van bestaande en geplande klinische studies (i) met filgotinib in reuma  en de ziekte van Crohn, (ii) met GLPG2222 in cystic fibrosis, (iii) met GLPG1837 in patiënten met cystic fibrosis Klasse III, (iv) met GLPG1690 in IPF, en (v) met GLPG1972 in artrose. Wij waarschuwen de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen bekende en onbekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties, of de ontwikkeling van de sector waarin wij actief zijn, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien onze resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties, of de ontwikkeling van de sector waarin wij actief zijn wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat onze verwachtingen betreffende onze inkomsten en financiële resultaten en onze kosten voor 2016 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van de assumpties waarop onze verwachtingen zijn gebaseerd omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma’s in reuma, de ziekte van Crohn, cystic fibrosis, idiopathische longfibrose, artrose en andere ontstekingsziekten de registratie of verdere ontwikkeling van onze kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder onze samenwerkingspartner voor filgotinib, Gilead, en onze samenwerkingspartner voor cystic fibrosis, AbbVie) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaatproducten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die wij indienen bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief ons meest recente jaarverslag op het formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere door ons ingediende documenten en rapporten. Wij verwijzen eveneens naar het hoofdstuk “Risicofactoren” van dit verslag. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van onze verwachtingen betreffende deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.