Balans

Geconsolideerde balans

 

31 december

 

(In duizenden €)

2015

2014

Toelichting

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

1.550

2.015

13

Materiële vaste activa

13.782

10.091

14

Uitgestelde belastingvorderingen

1.726

293

22

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

49.384

43.944

15

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.046

306

16

Overige langlopende activa

557

215

 

Vaste activa

68.044

56.864

 

 

 

 

 

Voorraden

325

281

 

Handels- en overige vorderingen

3.931

3.211

17

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

9.161

7.351

15

Geldmiddelen en kasequivalenten

340.314

187.712

18

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.857

10.422

16

Vlottend financieel actief gerelateerd aan akkoord over intekening op aandelen

8.371

 

8

Overige vlottende activa

5.512

4.625

17

Vlottende activa

374.470

213.603

 

Totaal activa

442.514

270.467

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

185.399

157.274

19

Uitgiftepremies

357.402

114.182

19

Overige reserves

(18)

(220)

20

Omrekeningsverschillen

(467)

(1.157)

21

Overgedragen verlies

(177.317)

(63.944)

 

Totaal eigen vermogen

364.999

206.135

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

2.693

2.865

29

Voorzieningen

55

72

25

Financiële verplichtingen (leasing)

63

115

23

Overige lange termijn schulden

2.291

923

24

Lange termijn schulden

5.103

3.976

 

 

 

 

 

Voorzieningen

105

25

Financiële verplichtingen (leasing)

52

52

23

Handels- en overige schulden

29.482

30.007

24

Belastingverplichtingen

2.583

2.582

10

Toe te rekenen kosten

490

585

24

Over te dragen opbrengsten

39.806

27.026

24

Korte termijn schulden

72.412

60.356

 

Totaal schulden

77.515

64.332

 

Totaal eigen vermogen en schulden

442.514

270.467