Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Omzet

59.871

63.033

Geproduceerde vaste activa

118.010

94.295

Andere bedrijfsopbrengsten

15.196

15.332

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

193.076

172.661

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(4.441)

(3.706)

Diensten en diverse goederen

(131.678)

(96.690)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(15.684)

(13.689)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(82.597)

(76.847)

Andere bedrijfskosten

(8.471)

(6.628)

 

 

 

Bedrijfswinst / verlies (–)

(49.795)

(24.899)

 

 

 

Financiële opbrengsten

1.551

108.110

Financiële kosten

(1.247)

(1.118)

 

 

 

Winst / verlies (–) uit de gewone bedrijfsuitvoering, voor belastingen

(49.491)

82.093

 

 

 

Uitzonderlijke opbrengsten

0

6

Uitzonderlijke kosten

(13.510)

(19.705)

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

(63.001)

62.394

 

 

 

Belastingen

 

(436)

 

 

 

Te verwerken winst / verlies (–) van het boekjaar

(63.001)

61.958

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(69.756)

(131.714)

 

 

 

Te verwerken saldo

(132.756)

(69.756)

Balans

 

 

 

 

31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

192.641

168.717

Immateriële vaste activa

154.455

131.423

Materiële vaste activa

3.379

3.227

Financiële vaste activa

34.807

34.067

 

 

 

Vlottende activa

375.857

219.266

Voorraden en bestellingen in uitvoering

317

276

Vorderingen op ten hoogste één jaar

8.034

1.898

Over te dragen kosten

469

429

Verkregen opbrengsten

27.626

22.615

Geldbeleggingen en liquide middelen

339.411

194.046

Totaal activa

568.498

387.983

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

434.758

207.276

Aandelenkapitaal

211.389

163.904

Uitgiftepremies

351.442

108.222

Overgedragen verlies

(132.756)

(69.756)

Kapitaalsubsidies

4.683

4.906

 

 

 

Schulden

133.740

180.707

Schulden op meer dan één jaar

1.234

413

Leasingschulden en soortgelijke schulden (lange termijn)

63

115

Overige langlopende verplichtingen

1.171

298

Schulden op ten hoogste één jaar

132.506

180.294

Handels- en overige schulden

56.466

53.178

Leasingschulden en soortgelijke schulden (korte termijn)

52

52

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

3.619

2.723

Toe te rekenen kosten

369

468

Over te dragen opbrengsten

72.000

123.873

Totaal eigen vermogen en schulden

568.498

387.983

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een verlies van €63,0 miljoen, vergeleken met een winst van €62,0 miljoen in 2014. De opgenomen nettowinst in 2014 kan volledig worden verklaard door een aanzienlijke meerwaarde op de verkoop van de service divisie. Over het algemeen, is het resultaat van Galapagos NV in grote mate beïnvloed door het feit dat met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven kapitaliseert alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden. Deze kapitalisatie beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in positieve zin met €55,0 miljoen in 2015, vergeleken met een positief effect van €12,1 miljoen in 2014. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €132,8 miljoen per 31 december 2015. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.