24. Totaal handels- en overige schulden

24. Totaal handels- en overige schulden

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Handels- en overige schulden

29.113

29.344

Overige kortlopende schulden

369

663

Overige lange termijn schulden

2.291

923

Toe te rekenen kosten

490

585

Over te dragen opbrengsten

39.806

27.026

Totaal handels- en overige schulden

72.068

58.541

 

 

 

Opgenomen in korte termijn schulden

69.777

57.618

Opgenomen in lange termijn schulden

2.291

923

Totaal handels- en overige schulden

72.068

58.541

De totale handels- en overige schulden bedroegen €72,1 miljoen per 31 december 2015, en stegen met €13,5 miljoen in vergelijking met de €58,5 miljoen gerapporteerd per 31 december 2014.

De handels- en overige schulden bedroegen €29,1 miljoen per 31 december 2015 en bleven stabiel ten opzichte van de €29,3 miljoen per 31 december 2014. De handelsschulden daalden nochtans met €2,7 miljoen ten opzichte van vorig jaar, maar deze afname werd volledig gecompenseerd door een toename van de overige schulden met €2,5 miljoen te wijten aan de hogere voorziening voor bonussen.

De over te dragen opbrengsten bedroegen €39,8 miljoen op 31 december 2015, en stegen met €12,8 miljoen ten opzichte van 31 december 2014. Enerzijds hadden we een toename van €39 miljoen door het boeken van het financieel actief bij ondertekening van het akkoord met Gilead inzake de kapitaalverhoging (zie toelichting 8). Anderzijds hadden we een wezenlijke daling van €26,4 miljoen, voornamelijk te verklaren door de opbrengsten uit niet-terugbetaalbare upfront betalingen opgenomen in het resultaat. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 werd €15,0 miljoen omzet overgedragen voor het filgotinib programma met AbbVie, gerelateerd aan reuma en de ziekte van Crohn; en werd €11,4 miljoen overgedragen voor het programma met AbbVie met betrekking tot CF.

Het bedrag uitstaand op 31 december 2015 bestond uit €39,0 miljoen uitgestelde opbrengsten gerelateerd aan het Gilead contract inzake kapitaalverhoging, €0,8 miljoen verdisconteringseffect van langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling en over te dragen subsidie-opbrengsten.