20. Overige reserves

20. Overige reserves

Actuariële winsten of verliezen (–) erkend in andere elementen van het totaalresultaat

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Op 1 januari

(220)

47

Actuariële winsten of verliezen (–) erkend in andere elementen van het totaalresultaat

202

(267)

Overige reserves op 31 december

(18)

(220)

De overige reserves vertonen een negatief saldo van €18 duizend (2014: €220 duizend) en hebben betrekking op de herwaardering van de toegezegde pensioenverplichting geboekt via andere elementen van het totaalresultaat in lijn met IAS19R.

Afgeleide financiële instrumenten: valutaderivaten

Wij gebruiken niet actief valutaderivaten om geplande toekomstige kasstromen in te dekken. Op balansdatum is de totale onderliggende waarde van de uitstaande vreemde valuta contracten waarvoor wij ons verbonden hebben nihil (2014: nihil).

De marktwaarde van onze valutaderivaten op 31 december 2015 was nihil (2014: nihil).

Wij gebruiken onze uitstaande schuld in vreemde valuta niet als een indekkingsinstrument voor de wisselkoersresultaten van onze buitenlandse dochterondernemingen.

Zie toelichting 34 voor verdere informatie hoe wij financiële risico’s beheren.