Geconsolideerde balans

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers

(niet-geauditeerd)

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

2.058

2.495

Materiële vaste activa

18.113

16.692

Uitgestelde belastingvorderingen

2.525

1.978

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

68.755

64.001

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.226

1.158

Overige langlopende activa

2.474

2.303

Vaste activa

95.151

88.627

 

 

 

Voorraden

280

279

Handels- en overige vorderingen

25.314

27.966

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

11.692

11.782

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.343.668

1.151.211

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

2.014

Overige vlottende activa

7.432

6.409

Vlottende activa

1.390.400

1.197.647

Totaal activa

1.485.551

1.286.274

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

235.672

233.414

Uitgiftepremies

1.276.284

993.025

Overige reserves

(641)

(1.260)

Omrekeningsverschillen

(1.598)

(1.754)

Overgedragen verlies

(321.495)

(211.441)

Totaal eigen vermogen

1.188.222

1.011.983

 

 

 

Pensioenverplichtingen

3.818

3.582

Voorzieningen

57

65

Overige lange termijn schulden

1.269

1.597

Over te dragen opbrengsten lange termijn

23.083

97.348

Lange termijn schulden

28.227

102.592

 

 

 

Financiële verplichtingen (leasing)

9

Handels- en overige schulden

80.721

47.122

Belastingverplichtingen

855

865

Toe te rekenen kosten

867

1.159

Over te dragen opbrengsten korte termijn

186.659

122.544

Korte termijn schulden

269.102

171.699

Totaal schulden

297.329

274.291

Totaal eigen vermogen en schulden

1.485.551

1.286.274

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.