Toelichting bij de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten

Toelichtingen

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel vat de omzet voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2018 en 2017 samen:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2018

2017

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

124.616

53.526

Succesbetalingen

46.219

25.918

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

3.872

2.319

Overige omzet

7.750

6.108

Totale omzet

182.457

87.870

Onderstaande tabel vat de erkenning van de upfront betalingen, licentievergoedingen en succesbetalingen voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2018 en 2017 samen, evenals de impact van de toepassing van IFRS 15. De omzet erkend in de negen maanden eindigend op 30 september 2018 wordt in onderstaande tabel weergegeven zowel volgens de IFRS 15 standaard als volgens de voorheen toepasbare IAS 18 standaard, met een vergelijking met de eerste negen maanden van 2017 volgens de IAS 18 standaard.

 

 

 

 

IAS 18

 

IFRS 15

IFRS 15

IAS 18

IAS 18

IFRS 15

Overeenkomst

Vergoeding

Vergoeding

Start samen­werking

Uitstaand saldo van de over te dragen opbreng­sten per 31 december 2017

Over te dragen opbrengst geherclassi­ficeerd van eigen vermogen na toepas­sing van IFRS 15

Uitstaand saldo van de over te dragen opbreng­sten per 1 januari 2018

Erkende omzet, negen maanden eindigend op 30 septem­ber 2018

Erkende omzet, negen maanden eindigend op 30 septem­ber 2018

Erkende omzet, negen maanden eindigend op 30 septem­ber 2017

Uitstaand saldo van de over te dragen opbreng­sten per 30 septem­ber 2018

 

(in duizenden $)

(in duizenden €)

 

(in duizenden €)

(*)

over te dragen opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering

Erkenning in omzet van vergoedingen ontvangen voor 31 december 2017

Gilead samenwer­kingsovereen­komst voor filgotinib – Upfront betaling

300.000

275.558

januari 2016

187.449

187.449

63.384

63.384

46.632

124.066

Gilead samenwer­kingsovereen­komst voor filgotinib – Share subscription agreement(*)

N.A.

39.003

januari 2016

26.532

26.532

8.971

8.971

6.600

17.561

Servier samenwer­kingsovereen­komst voor artose – Licentievergoedingen

N.A.

6.000

juni 2010

5.362

(5.362)

1.149

293

AbbVie samenwer­kingsovereen­komst voor CF – Upfront betaling

45.000

34.001

september 2013

14.872

14.872

4.761

10.111

Totaal upfront betalingen en licentievergoedingen:

219.343

9.510

228.853

77.116

73.504

53.526

151.737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilead samenwer­kingsovereen­komst voor filgotinib – Succesbetalingen

70.000

64.435

januari 2016

43.832

43.832

14.821

9.354

29.011

AbbVie samenwer­kingsovereen­komst voor CF – Succesbetalingen

77.500

68.310

september 2013

29.878

29.878

9.565

16.564

20.313

Totaal succesbetalingen:

73.710

73.710

24.387

25.918

49.324

Totaal:

 

 

219.343

83.220

302.563

101.502

73.504

79.444

201.061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in omzet van vergoedingen in negen maanden eindigend op 30 september 2018

Novartis samenwer­kingsovereen­komst voor MOR106 – Upfront betaling

N.A.

47.500

september 2018

 

 

 

47.500

 

 

Totaal upfront betalingen en licentievergoedingen:

 

 

 

47.500

 

 

Gilead samenwer­kingsovereen­komst voor filgotinib – Succesbetalingen

15.000

12.418

januari 2016

 

 

 

6.827

 

 

5.591

AbbVie samenwer­kingsovereen­komst voor CF – Succesbetalingen

10.000

8.548

september 2013

 

 

 

6.006

 

 

2.542

Servier samenwer­kingsovereen­komst voor artrose – Succesbetaling

N.A.

9.000

juni 2010

 

 

 

9.000

 

 

Totaal succesbetalingen:

 

 

 

21.833

 

 

8.133

Totaal:

 

 

 

69.333

 

 

8.133

Algemeen totaal: upfront betalingen en licentievergoedingen en succesbetalingen

 

 

 

170.835

 

 

209.194

De toepassing van IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten resulteerde in een tijdsverschil in opbrengsterkenning tussen IAS 18 en IFRS 15, welke een negatief effect had op het overgedragen verlies van €83,2 miljoen en de over te dragen opbrengsten (contractuele schulden) verhoogde voor hetzelfde bedrag, zoals voorgesteld in bovenstaande tabel (kolom “Over te dragen opbrengst geherclassificeerd van eigen vermogen na toepassing van IFRS 15”). Voor de overgang kozen we voor de gewijzigde retrospectieve methode, die specifieert dat de cijfers van vorige periode gerapporteerd blijven volgens de vorige standaard en dat het cumulatief effect van de toepassing van IFRS 15 erkend wordt als een aanpassing van de openingsbalans van het eigen vermogen op de datum van de eerste toepassing (begin van het boekjaar 2018).

In de eerste negen maanden van 2018 werd €94,0 miljoen van de over te dragen opbrengst gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met Gilead onder IFRS 15 in omzet opgenomen op basis van de opgelopen kosten, volgens de percentage of completion methode. Deze erkenning als opbrengst bestond uit (i) €63,4 miljoen gerelateerd aan de upfront licentievergoeding, (ii) €9,0 miljoen gerelateerd aan de over te dragen opbrengst erkend naar aanleiding van de boekhoudkundige verwerking van de share subscription agreement volgens IAS 39 Financiële Instrumenten : opname en waardering, (iii) €14,8 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen ontvangen voor 31 december 2017, en (iv) €6,8 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen ontvangen tijdens de eerste negen maanden van 2018. Het uitstaand saldo van over te dragen opbrengsten inzake de samenwerkingsovereenkomst met Gilead bedroeg €176,2 miljoen op einde september 2018, waarvan €16,5 miljoen werd opgenomen als lange termijn over te dragen opbrengst.

In de eerste negen maanden van 2018 werd €20,4 miljoen van de over te dragen opbrengst gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie onder IFRS 15 in omzet opgenomen op basis van de opgelopen kosten, volgens de percentage of completion methode. Deze erkenning als opbrengst bestond uit (i) €4,8 miljoen gerelateerd aan de upfront licentievergoeding, (ii) €9,6 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen ontvangen in voorgaande jaren, en (iii) €6,0 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen behaald in de eerste negen maanden van 2018. Het uitstaand saldo van over te dragen opbrengsten inzake de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie bedroeg €33,0 miljoen op einde september 2018, waarvan €6,6 miljoen werd opgenomen als lange termijn over te dragen opbrengst.

Bij het einde van de rapporteringsperiode van de eerste negen maanden van 2018 werd geen beslissing genomen inzake de herziening van onze samenwerking met AbbVie. Aldus bleef onze methode voor de erkenning in opbrengst ongewijzigd.

Op 19 juli 2018 maakten Morphosys en Galapagos de ondertekening van een wereldwijde exclusieve licentieovereenkomst met Novartis bekend voor de ontwikkeling en commercialisatie van het gezamenlijke programma MOR106, een monoklonaal antilichaam gericht op IL-17C, dat verder zal ontwikkeld worden voor eczeem (AtD) en mogelijk andere indicaties. Morphoys en Galapagos ontvingen een gelijk deel van de upfront betaling van €95 miljoen en hebben recht op mogelijke toekomstige succesbetalingen tot ongeveer €850 miljoen en royalty’s van in de lage-tien tot lage-twintig procent. Novartis zal alle toekomstige kosten van onderzoek, ontwikkeling, productie en commercialisering gerelateerd aan MOR106 dragen.

In de eerste negen maanden van 2018 werden de upfront betaling van €47,5 miljoen ontvangen van Novartis in het kader van het MOR106 programma en de succesbetaling van €9,0 miljoen gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met Servier inzake artrose, volledig als opbrengst erkend.

Overige omzet

Overige omzet bestond voornamelijk uit service opbrengsten van onze fee-for-service activiteit voor een bedrag van €7,7 miljoen, zoals weergegeven in onderstaande toelichting inzake segmentrapportering.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat de overige opbrengsten voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2018 en 2017 samen:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2018

2017

Opbrengsten uit subsidies

1.314

690

Overige opbrengsten

21.309

17.794

Totaal overige opbrengsten

22.623

18.484

Overige opbrengsten stegen tot €22,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2018 ten opzichte van €18,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, voornamelijk ten gevolge van hogere opbrengsten met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling.

Segment informatie

We hebben twee operationele segmenten: R&D en onze fee-for-service activiteit Fidelta, gevestigd in Kroatië.

 

Segment informatie – negen maanden eindigend op 30 september 2018

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen.

(2)

Informatie over financiële resultaten en belastingen worden in onze management rapportering aan het management niet als segment resultaten voorgesteld, daarom wordt hun totaal bedrag 'in onze segmentinformatie op groepsniveau weergegeven.

Externe omzet

174.770

7.687

 

182.457

Interne omzet

 

5.826

(5.826)

Overige opbrengsten

22.614

9

 

22.623

Bedrijfsopbrengsten

197.384

13.522

(5.826)

205.080

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(38.186)

2.672

 

(35.514)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(18.001)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(53.515)

Financiële (kosten) / opbrengsten(2)

 

 

 

8.958

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(44.557)

Belastingen(2)

 

 

 

343

Nettoverlies

 

 

 

(44.215)

 

Segment informatie – negen maanden eindigend op 30 september 2017

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen.

(2)

Informatie over financiële resultaten en belastingen worden in onze management rapportering aan het management niet als segment resultaten voorgesteld, daarom wordt hun totaal bedrag 'in onze segmentinformatie op groepsniveau weergegeven.

Externe omzet

81.830

6.040

 

87.870

Interne omzet

 

4.024

(4.024)

Overige opbrengsten

18.469

14

 

18.484

Bedrijfsopbrengsten

100.299

10.078

(4.024)

106.354

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(50.774)

(81)

 

(50.855)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(11.697)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(62.552)

Financiële (kosten) / opbrengsten(2)

 

 

 

(23.142)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(85.694)

Belastingen(2)

 

 

 

(161)

Nettoverlies

 

 

 

(85.855)

De manier van verwerking van elke transactie tussen operationele segmenten is consistent met de transacties met derden.

Kaspositie

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €1.343,7 miljoen op 30 september 2018.

Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 september 2018 bestonden uit geld in kas of bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €626,8 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, maar die opvraagbaar zijn maximum 1 maand na kennisgeving. Cash bij banken bestonden voornamelijk uit zicht- en spaarrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd. Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €149,4 miljoen; deze belegging beantwoordt zowel aan de korte termijn cash vereiste als aan de beperking van het risico van de tegenpartij.

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Geld bij banken

567.506

288.052

Termijndeposito's

626.776

713.446

Money market fondsen

149.382

149.711

Contanten in kas

3

3

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

1.343.668

1.151.211

Op 30 september 2018 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $231,0 miljoen in USD die wisselkoerswinsten of verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/ USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is.

Tenslotte vermeldde onze balans per 30 september 2018 nog een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche) voor een bedrag van €36,2 miljoen, te ontvangen in vier jaarlijkse schijven. Onze balans per 30 september 2018 vermeldde ook nog een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €44,3 miljoen.

Kapitaalverhoging

Op 30 september 2018 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 54.299.136 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen tijdens de eerste negen maanden eindigend op 30 september 2018.

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs warrants

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging

Op 1 januari 2018

50.936.778

233.414

993.025

1.226.439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2018: uitoefening van warrants

298.184

1.613

2.311

3.924

13,16

83,72

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2018: uitoefening van warrants

102.801

556

781

1.337

13,01

85,00

 

 

 

 

 

 

 

17 september 2018: openbare aanbieding in de Verenigde Staten

 

 

 

 

 

 

ADSs (volledig betaald)

2.961.373

16.021

280.167

296.188

 

 

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(15.008)

 

(15.008)

 

 

Kosten met betrekking tot het aanbod nog niet betaald op 30 september 2018

 

(924)

 

(924)

 

 

Totaal openbare aanbieding in de Verenigde Staten

2.961.373

89

280.167

280.256

 

99,68

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 september 2018

54.299.136

235.672

1.276.284

1.511.956