Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers

(niet-geauditeerd)

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2018

2017

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

1.151.211

973.241

 

 

 

Nettoverlies

(44.215)

(85.855)

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

Belastingopbrengsten (–) / belastingkosten

(343)

161

Netto financiële opbrengst (–) / kost

(8.958)

23.142

Afschrijving van materiële vaste activa

2.843

2.701

Afschrijving van immateriële vaste activa

1.973

510

Netto gerealiseerde verlies uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde overige financiële kosten

(352)

(503)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

18.001

11.697

Afname van voorzieningen

(8)

(8)

Toename van pensioenverplichtingen

236

214

Verlies bij verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

3

 

 

 

 

 

(30.820)

(47.942)

 

 

 

Toename van voorraden

(1)

(3)

Toename van vorderingen

(3.317)

(8.240)

Toename van schulden

30.371

16.464

Afname van over te dragen opbrengsten

(93.370)

(47.180)

 

 

 

Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(97.137)

(86.901)

 

 

 

Betaalde intresten

(1.026)

(42)

Ontvangen intresten

3.252

903

Betaalde belastingen

(7)

(191)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(94.918)

(86.231)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(4.259)

(2.986)

Aankoop van immateriële vaste activa

(1.533)

(233)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

1

Afname in geldmiddelen in pand gegeven

6.453

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

134

372

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

(5.657)

3.605

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(6)

(50)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto

296.188

363.924

Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(15.008)

(15.790)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants

5.261

4.935

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

286.435

353.018

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

6.596

(24.777)

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

192.456

245.615

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

1.343.668

1.218.856

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.