Transacties met verbonden partijen

Toelichtingen

Op 19 april 2018 werden nieuwe warrants aangeboden aan de bestuurders en directiecomitéleden onder Warrantplan 2018, onder voorbehoud van aanvaarding. Het definitieve aantal aanvaarde warrants onder Warrantplan 2018 werd vastgesteld in de notariële akte van 24 augustus 2018. De warrants onder Warrantplan 2018 hebben een uitoefentermijn van acht jaar vanaf de datum van het aanbod. Hun uitoefenprijs bedraagt €79,88 per warrant. Elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Door bestuurders worden deze warrants definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. Door andere begunstigden worden deze warrants slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden toegekend. De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2022.

Onderstaande tabel geeft het aantal warrants weer dat werd aanvaard onder Warrantplan 2018 door elke bestuurder en elk directiecomitélid in functie gedurende de eerste negen maanden van 2018:

Naam

Titel

Aantal aanvaarde warrants 2018

(*)

Het bestuursmandaat van Dr. Van Barlingen nam een einde op 24 april 2018.

Onno van de Stolpe

Chief Executive Officer; Uitvoerend bestuurder

100.000

Raj Parekh

Niet-uitvoerend bestuurder; Voorzitter van de raad van bestuur

15.000

Werner Cautreels

Niet-uitvoerend bestuurder

7.500

Harrold van Barlingen(*)

Niet-uitvoerend bestuurder

Howard Rowe

Niet-uitvoerend bestuurder

7.500

Katrine Bosley

Niet-uitvoerend bestuurder

7.500

Christine Mummery

Niet-uitvoerend bestuurder

7.500

Mary Kerr

Niet-uitvoerend bestuurder

7.500

Piet Wigerinck

Chief Scientific Officer

60.000

Bart Filius

Chief Operating Officer; Chief Financial Officer

80.000

Andre Hoekema

Chief Business Officer

50.000

Walid Abi-Saab

Chief Medical Officer

60.000

Gedurende de eerste negen maanden van 2018 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het jaarverslag 2017 die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste negen maanden van 2018.