Verklaring van de raad van toezicht

Verklaring van de raad van toezicht
CSR rapport

De raad van toezicht van Galapagos NV verklaart dat, voor zover hij op de hoogte is, de financiële gegevens in dit halfjaarverslag opgesteld werden conform de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, dat zij een waarheidsgetrouw en correct beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van Galapagos NV en haar geconsolideerde vennootschappen.

De raad van toezicht van Galapagos NV verklaart verder dat dit halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die hebben plaatsgevonden in de eerste zes maanden van het boekjaar en het effect daarvan op de tussentijdse rekeningen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Mechelen, 3 augustus 2020

Namens de raad van toezicht

Raj Parekh
Voorzitter van de raad van toezicht

Howard Rowe
Lid van de raad van toezicht