Transacties met verbonden partijen

Toelichtingen
CSR rapport

Op 17 april 2020 werden nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden aan leden van de directieraad onder Inschrijvingsrechtenplan 2020, onder voorbehoud van aanvaarding. Op 2 juli 2020 werd de notariële akte verleden waarbij het finale aantal aanvaarde inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2020 werd vastgesteld. De leden van de directieraad hebben alle aangeboden inschrijvingsrechten aanvaard. De inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2020 hebben een uitoefentermijn van acht jaar vanaf de datum van het aanbod. Hun uitoefenprijs bedraagt €168,42 per inschrijvingsrecht (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod). Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Deze inschrijvingsrechten worden slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de inschrijvingsrechten werden toegekend. De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2024.

Op 6 en 7 mei 2020 werden nieuwe Restricted Stock Units ('RSU’s') aangeboden aan de leden van de directieraad, onder voorbehoud van aanvaarding. De RSU’s worden gratis toegekend. De leden van de directieraad hebben alle aangeboden RSU’s aanvaard. Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen (gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum), naar keuze van Galapagos. De eerste toegekende RSU's zullen in hun geheel vesten drie jaar na hun toekenning. De tweede toegekende RSU’s hebben een vesting periode van vier jaar, met 25% vesting per jaar en een eerste vesting op 1 mei 2021. De leden van de directieraad zullen steeds in cash uitbetaald worden bij vesting voor de derde verjaardag van de datum van toekenning. De RSU’s zijn niet overdraagbaar.

Onderstaande tabel geeft het aantal inschrijvingsrechten weer dat werd aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2020 en het totaal aantal RSU’s aanvaard door elk lid van de directieraad gedurende de eerste zes maanden van 2020:

We merken op dat mevrouw Elisabeth Svanberg op 28 april 2020 werd benoemd als onafhankelijk lid van de raad van toezicht door de algemene vergadering. Ten gevolge van de invoering van de nieuwe duale bestuursstructuur kwam het bestuursmandaat van de heer Onno van de Stolpe op 28 april 2020 ten einde. Het is immers niet mogelijk om tegelijkertijd lid te zijn van de raad van toezicht en de directieraad. De heer Onno van de Stolpe blijft in functie als lid en voorzitter van de directieraad en CEO.

Gedurende de eerste zes maanden van 2020 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het jaarverslag 2019 die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste zes maanden van 2020.