Significante waarderingsregels

Toelichtingen
CSR rapport

Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in onze waarderingsregels gebruikt voor het opstellen van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers ten opzichte van deze gebruikt voor het opstellen van de meest recente geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2019.

Nieuwe standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2020 hadden geen enkele impact op onze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers.

Wij hebben geen standaard, interpretatie of wijziging die werd gepubliceerd maar nog niet van toepassing is, vroegtijdig toegepast.

Nieuwe waarderingsregels als gevolg van recente transacties

Financiële activa aan geamortiseerde kost

Korte termijn financiële investeringen gewaardeerd aan geamortiseerde kost

Korte termijn financiële investeringen gewaardeerd aan geamortiseerde kost bevatten schatkistcertificaten met een looptijd gelijk aan of minder dan 12 maanden. We passen verwerking op basis van de afwikkelingsdatum toe voor de aan- en verkoop van korte termijn financiële investeringen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs.