Toelichting bij de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten

Toelichtingen
CSR rapport

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel vat de omzet voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2020 en 2019 samen:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

2020

2019

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

180.711

42.113

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

67.992

41.069

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor drug discovery platform

112.719

 

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

1.044

Succesbetalingen

 

6.996

33.383

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

6.996

10.034

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

23.349

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

 

6.628

11.344

Novartis samenwerkingsovereenkomst voor MOR106

6.659

10.595

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

(31)

749

Overige omzet

 

7.438

4.944

Omzet fee-for-services

7.369

4.878

Overige omzet

 

69

66

Totale omzet

 

201.773

91.785

De omzet (€201,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2020 ten opzichte van €91,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2019) was hoger ten gevolge van de erkenning in opbrengst van de upfront betaling ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan (i) de toegangsrechten tot en de optierechten op ons drug discovery platform, en (ii) een bijkomende vergoeding ontvangen ter dekking van ons groter aandeel in kosten voor filgotinib.

De rollforward van het uitstaand saldo van de korte en lange termijn over te dragen opbrengsten tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 kan als volgt opgesplitst worden:

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor filgotinib

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor drug discovery platform(1)

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten in ons fee-for-
service
segment

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan subsidies

Overige

(1)

Het uitstaande bedrag per 1 januari 2020 en per 30 juni 2020 bevatten de verplichting tot uitgifte van bijkomende warrant B en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform.

(2)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

Op 1 januari 2020

3.000.646

780.261

2.220.013

362

-

10

 

 

 

 

 

 

 

Significante financierings­component(2)

8.728

8.728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(180.711)

(67.992)

(112.719)

 

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(6.996)

(6.996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

2.166

 

 

(324)

2.500

(10)

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 juni 2020

2.823.833

714.001

2.107.294

38

2.500

-

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten (€22,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2020, vergeleken met €16,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2019) stegen met €6,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van hogere tegemoetkomingen van de overheid voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Resultaten

We behaalden een nettoverlies van €165,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2020, ten opzichte van een nettoverlies van €95,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2019.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €130,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2020, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €97,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2019.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste zes maanden van 2020 bedroegen €265,9 miljoen, vergeleken met €177,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2019. Deze geplande toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van €42,7 miljoen in kosten voor uitbestede contracten voornamelijk in het kader van ons filgotinib programma, ons Toledo programma en andere klinische programma’s. Tevens stegen onze personeelskosten met €35,4 miljoen ten gevolge van een gepland hoger aantal personeelsleden en gestegen kosten van de inschrijvingsrechtenplannen.

De toename van filgotinib kosten in de eerste zes maanden van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019 was hoofdzakelijk het gevolg van ons hoger aandeel in de kosten van 20/80 naar 50/50 voor de wereldwijde ontwikkelingsactiviteiten, en dit vanaf de closing van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead op 23 augustus 2019. Vanaf deze datum werden ook de kosten voor de ontwikkeling van ziritaxestat (GLPG1690) gelijk verdeeld met Gilead, terwijl deze kosten voorheen volledig door ons gedragen werden. Dit is de belangrijkste reden voor de afname van de kosten voor dit programma.

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020 en 2019 samen, per programma:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2020

2019

Filgotinib programma

(65.541)

(30.406)

Ziritaxestat programma

(29.790)

(41.668)

OA programma met GLPG1972

(12.499)

(9.733)

Toledo programma

(37.557)

(11.869)

AtD programma met MOR106

(9.518)

(12.460)

CF programma

(176)

(1.793)

Overige programma's

(110.797)

(69.638)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(265.877)

(177.567)

Onze algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €89,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2020, ten opzichte van €28,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2019. Deze toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan hogere personeelskosten met €31,3 miljoen als gevolg van een geplande toename van het aantal personeelsleden en de hogere kosten van de inschrijvingsrechtenplannen, en aan de toegenomen kosten voor de voorbereiding van de commerciële lancering van filgotinib in Europa.

We rapporteerden een negatieve niet-kas reële waarde aanpassing door de herwaardering van de initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €21,1 miljoen, te wijten aan de toegenomen impliciete volatiliteit van de koers van het Galapagos aandeel.

De netto overige financiële kosten in de eerste zes maanden van 2020 bedroegen €13,0 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële opbrengsten van €1,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2019, en bestonden voornamelijk uit negatieve wijzigingen in (reële) waarde van de korte termijn financiële investeringen ten bedrage van €12,5 miljoen. De toename in financiële kosten was voorts toe te schrijven aan het verdisconteringseffect van de lange termijn over te dragen opbrengsten van €8,7 miljoen, verminderd met netto wisselkoerswinsten en intrestopbrengsten.

Segment informatie

We hebben twee rapporteerbare segmenten: R&D en onze fee-for-service activiteit Fidelta, gevestigd in Kroatië.

 

Segment informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment
eliminatie

Groep

(1)

Kosten voor inschrijvingsrechtenplannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen worden gerapporteerd als onderdeel van de segment bedrijfsresultaten sinds 2020.

Externe omzet

194.404

7.369

 

201.773

Interne omzet

 

4.475

(4.475)

-

Overige opbrengsten

22.802

 

 

22.802

Bedrijfsopbrengsten

217.206

11.844

(4.475)

224.575

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat(1)

(134.295)

3.496

 

(130.799)

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

(34.135)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(164.934)

Belastingen

 

 

 

(709)

Nettoverlies

 

 

 

(165.643)

 

Segment informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment
eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor inschrijvingsrechtenplannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen.

Externe omzet

86.907

4.878

 

91.785

Interne omzet

 

3.581

(3.581)

-

Overige opbrengsten

16.717

7

 

16.724

Bedrijfsopbrengsten

103.624

8.466

(3.581)

108.509

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(81.269)

410

 

(80.859)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(16.751)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(97.610)

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

1.834

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(95.776)

Belastingen

 

 

 

(129)

Nettoverlies

 

 

 

(95.905)

De manier van verwerking van elke transactie tussen gerapporteerde segmenten is consistent met de waarderingsregels en met de transacties met derden.

Kaspositie

Geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen bedroegen €5.566,5 miljoen op 30 juni 2020 (€5.780,8 miljoen op 31 december 2019).

Een netto-afname van €214,3 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste zes maanden van 2020, vergeleken met een netto-afname van €142,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2019. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €230,5 miljoen, (ii) de opbrengst van €23,3 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste zes maanden van 2020, en (iii) €7,1 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen en niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is een financiële maatstaf die niet in overeenstemming met IFRS berekend wordt. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gedefinieerd als de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

i. de netto opbrengsten uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit /gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,

ii. de netto opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de korte termijn financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve prestatie-indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel toont een reconciliatie van de operationele cash burn:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2020

2019

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief effect van wisselkoersverschillen)

523.222

(144.740)

Minus:

 

 

Netto opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(23.268)

(7.805)

Nettoverkoop van korte termijn financiële investeringen

(730.439)

-

Totaal operationele cash burn

(230.486)

(152.545)

Geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen bestonden uit geld bij banken, korte termijn bankdeposito’s, schatkistcertificaten en money market fondsen. De korte termijn bankdeposito en money market fondsen kunnen onmiddellijk worden omgezet in contanten, en zijn onderhevig aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €1.169,2 miljoen aan termijndeposito’s die opvraagbaar zijn maximum 3 maand na kennisgeving. Cash bij banken bestond voornamelijk uit zicht- en spaarrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd.

Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €1.439,6 miljoen en wordt gerapporteerd onder korte termijn financiële investeringen op 30 juni 2020 daar we ze niet gebruiken om te voldoen aan onze korte termijn kasbehoeften. Sinds 2020 bevatten de korte termijn financiële investeringen ook schatkistcertificaten, voor een bedrag van €1.742,6 miljoen op 30 juni 2020.

 

30 juni

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Geld bij banken

1.214.975

907.939

Termijndeposito's

1.169.245

953.677

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

2.384.220

1.861.616

Op 30 juni 2020 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen $1.459,8 miljoen in USD ($1.507,4 miljoen op 31 december 2019) die wisselkoerswinsten of verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. Het wisselkoerseffect in geval van een 10% wijziging van de EUR/USD wisselkoers is €130,4 miljoen.

Tenslotte vermeldde onze balans per 30 juni 2020 nog een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche) te ontvangen in vier jaarlijkse schijven, en ook nog een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen, voor een totaal bedrag van €116,6 miljoen.

Kapitaalverhoging

Op 30 juni 2020 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 65.254.562 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen tijdens de eerste zes maanden van 2020.

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelenkapitaal

Uitgiftepremies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Gemiddelde uit­oe­fen­prijs in­schrij­vings­rech­ten (in €/ in­schrij­vings­recht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/ aandeel)

Op 1 januari 2020

64.666.802

287.282

2.703.583

2.990.865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 maart 2020 : uitoefening van inschrijvingsrechten

152.220

824

4.531

5.355

35,18

141,40

 

 

 

 

 

 

 

28 mei 2020 : uitoefening van inschrijvingsrechten

435.540

2.356

15.558

17.914

41,13

186,60

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 juni 2020

65.254.562

290.462

2.723.671

3.014.133

 

 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2020

2019

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Afschrijvingen en waardevermindering

9.008

5.653

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

39.641

16.751

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

174

168

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële kosten

(4.015)

(1.424)

Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten

8.728

-

Reële waarde aanpassing van warrants

21.118

-

Netto wijziging in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen

12.484

-

Reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

354

2.130

Andere niet-kas kosten

233

-

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

87.724

23.278

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

2.602

452

Intrestopbrengsten

(5.121)

(3.445)

Belastingkosten

709

129

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(1.810)

(2.864)

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

 

 

Meerwaarde (-)/minderwaarde bij de verkoop van vaste activa

83

(3)

Intrestopbrengst gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

(2.447)

-

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(2.363)

(3)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename (-)/afname van voorraden

(47)

3

Toename (-)/afname van vorderingen

19.056

(32.895)

Toename van schulden

36.290

16.974

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

55.299

(15.918)

De toename van de kosten van onze inschrijvingsrechtenplannen is hoofdzakelijk gerelateerd aan de uitgifte van onze inschrijvingsrechtenplannen 2020 aan een hoger aantal begunstigden, alsook aan een hogere reële waarde van de onderliggende inschrijvingsrechten hoofdzakelijk als gevolg van de toename in de prijs en de volatiliteit van het Galapagos aandeel. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 2.173.335 inschrijvingsrechten toegekend aan de begunstigden van de plannen. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €168,42 (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod op 17 april 2020). De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2024. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.

Reële waarde aanpassingen

Gilead warrants B

De uitgifte van initiële warrant B werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 22 oktober 2019 en is nog niet uitgeoefend door Gilead per 30 juni 2020. De reële waarde aanpassing van deze financiële verplichting wordt gecategoriseerd als niveau 3 in de reële waarde hiërarchie. Initiële warrant B werd bepaald aan de hand van een Longstaff-Schwartz Monte Carlo model. De input data gebruikt in het model werden afgeleid uit de markt (volatiliteit, verdisconteringsvoet en koers van het aandeel) en uit inschattingen van het management (aantal uit te geven aandelen, toe te passen illiquiditeitskorting). De erkende negatieve reële waarde aanpassing van €21,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van de stijging van de impliciete volatiliteit van onze aandelenkoers tussen 31 december 2019 en 30 juni 2020. De reële waarde van de financiële verplichting gerelateerd aan initiële warrant B bedroeg €27,3 miljoen per 30 juni 2020 en werd voorgesteld als een korte termijn financieel instrument.

Bijkomende warrant B is nog onderhevig aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en wordt daarom voorgesteld als verplichting tot uitgifte van inschrijvingsrechten in onze over te dragen opbrengsten.