Geconsolideerde balans

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

30 juni

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

39.254

24.927

Materiële vaste activa

73.786

66.052

Uitgestelde belastingvorderingen

4.207

4.205

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

102.790

93.407

Overige langlopende activa

9.523

14.091

Vaste activa

229.559

202.682

 

 

 

Handels- en overige vorderingen

31.351

54.009

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

13.839

21.949

Korte termijn financiële investeringen

3.182.276

3.919.216

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.384.220

1.861.616

Overige vlottende activa

10.319

9.138

Vlottende activa

5.622.005

5.865.927

Totaal activa

5.851.564

6.068.609

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

290.462

287.282

Uitgiftepremies

2.723.671

2.703.583

Overige reserves

(4.900)

(4.842)

Omrekeningsverschillen

(746)

(1.142)

Overgedragen verlies

(235.224)

(109.223)

Totaal eigen vermogen

2.773.263

2.875.658

 

 

 

Pensioenverplichtingen

8.511

8.263

Lange termijn leasingschulden

20.384

19.558

Overige lange termijn schulden

10.691

6.989

Over te dragen opbrengsten lange termijn

2.420.177

2.586.348

Lange termijn schulden

2.459.763

2.621.158

 

 

 

Korte termijn leasingschulden

6.872

5.826

Handels- en overige schulden

179.432

143.434

Belastingverplichtingen

1.262

2.037

Korte termijn financiële instrumenten

27.316

6.198

Over te dragen opbrengsten korte termijn

403.656

414.298

Korte termijn schulden

618.538

571.793

Totaal schulden

3.078.301

3.192.951

Totaal eigen vermogen en schulden

5.851.564

6.068.609

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.