Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2020

2019

Nettoverlies van de periode

(165.643)

(95.905)

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

87.724

23.278

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(1.810)

(2.864)

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(2.363)

(3)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

55.299

(15.918)

Afname van over te dragen opbrengsten

(185.537)

(53.478)

 

 

 

Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(212.329)

(144.890)

 

 

 

Betaalde intresten

(1.406)

(628)

Ontvangen intresten

5.182

3.866

Betaalde inkomstenbelastingen

(1.276)

(88)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(209.829)

(141.740)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(9.207)

(5.033)

Aankoop van immateriële vaste activa

(15.673)

(3.535)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

4

2

Aankoop van korte termijn financiële investeringen

(2.968.597)

-

Ontvangen intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

3.296

-

Verkoop van korte termijn financiële investeringen

3.699.036

-

Aankoop van financiële activa

(2.681)

(177)

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

6.626

82

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd/gebruikt (-) bij investeringsactiviteiten

712.804

(8.661)

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(3.023)

(2.144)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten

23.268

7.805

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

20.246

5.661

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

523.222

(144.740)

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode

1.861.616

1.290.796

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

523.222

(144.740)

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(617)

1.866

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

2.384.220

1.147.923

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

30 Juni

(in duizenden €)

2020

2019

Korte termijn financiële investeringen

3.182.276

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.384.220

1.147.923

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

5.566.496

1.147.923

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.